Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen philosophicum - seminarmodell

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

-

Undervisningssemester

Vår for dei studentane som har ex.phil. i fjerde eller sjette semester i studieplanen; haust for dei studentane som har ex.phil. i femte semester i studieplanen sin.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gje studentane filosofiske perspektiv på eige fag og fagkompetanse som gjer dei i stand til å nytte denne på ein kritisk og analytisk måte i ulike relevante samanhengar i eige fagområde, i tverrfaglege samanhenger, i møte med aktørar i næringsliv, forvaltning og politikk, og i den offentlige debatten meir generelt.

Læringsutbyte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om utvalgte tema med relevans for realfaga og seinare arbeidsliv innanføre:

-kunnskaps- og vitskapsteori

-etikk og generelle verdispørsmål

-grunnprinsipp for logikk og argumentasjonsteori

Dugleik og kompetanse

Ved fullført emne skal studentane kunne identifisere, analysere og formidle kunnskaps- og vitskapsteoretiske og etiske og verdimessige problemstillingar og argument:

-i eige fagområde

-i tverrfaglege samanhengar

-i møte med avgjerdstakarar og den breiare offentlegheita

-i relatere relevante problemstillingar og argument i samfunnsdebatten til eige fagområde

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og seminarsamlingar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av førelesingar og seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

- ta del i minst 75% av seminara

- gi munnleg presentasjon i seminaret

- levere utkast til seminaroppgåve

- møte til rettleiing

- få godkjent 75% av emnets læringspakker

Godkjenninga er gyldig berre i semesteret for godkjenning

Vurderingsformer

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få oppgåva vurdert.

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Vår for dei studentane som har ex.phil. i fjerde eller sjette semester i studieplanen; haust for dei studentane som har ex.phil. i femte semester i studieplanen sin.

Litteraturliste

Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant. Studenten skal også setje seg inn i tilleggslitteratur knytt til seminaroppgåva studenten arbeider med.

Emneevaluering

Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Utval for Examen philosophicum

Emneansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

E-post: exphil@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  04.05.2023, 13:00
  Trekkfrist
  13.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen