Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen philosophicum - seminarmodell

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

-

Undervisningssemester

Vår for dei studentane som har ex.phil. i fjerde eller sjette semester i studieplanen; haust for dei studentane som har ex.phil. i femte semester i studieplanen sin.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gje studentane filosofiske perspektiv på eige fag og fagkompetanse som gjer dei i stand til å nytte denne på ein kritisk og analytisk måte i ulike relevante samanhengar i eige fagområde, i tverrfaglege samanhenger, i møte med aktørar i næringsliv, forvaltning og politikk, og i den offentlige debatten meir generelt.

Læringsutbyte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om utvalgte tema med relevans for realfaga og seinare arbeidsliv innenføre:

-kunnskaps- og vitskapsteori

-etikk og generelle verdispørsmål

-grunnprinsipp for logikk og argumentasjonsteori

 

Dugleik og kompetanse

Ved fullført emne skal studentane kunne identifisere, analysere og formidle kunnskaps- og vitskapsteoretiske og etiske og verdimessige problemstillingar og argument:

-i eige fagområde

-i tverrfaglege samanhengar

-i møte med avgjerdstakarar og den breiare offentlegheita

-i relatere relevante problemstillingar og argument i samfunnsdebatten til eige fagområde

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen har form av forelesninger, seminarsamlinger og veiledning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av førelesingar og seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

-møte til 75% av seminarsamlingene

-levere utkast til hele seminaroppgaven

-møte til veiledning i forbindelse med seminaroppgaven

-gi muntlig presentasjon på seminaret

-få godkjent 75% av emnets læringspakker

Godkjenninga er gyldig berre i semesteret for godkjenning.

Vurderingsformer

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få oppgåva vurdert.

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Vår for dei studentane som har ex.phil. i fjerde eller sjette semester i studieplanen; haust for dei studentane som har ex.phil. i femte semester i studieplanen sin.

Litteraturliste

Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant. Studenten skal også setje seg inn i tilleggslitteratur knytt til seminaroppgåva studenten arbeider med.

Emneevaluering

Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.

Programansvarleg

-

Emneansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

E-post: exphil@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  22.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen