Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Samfunnsfarmasi I

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei innføring i farmasien si historie, farmasi som profesjon og farmasøy-tar si utdanning og rolle i helsetenesta. Emnet vil også ta opp sentrale aspekt ved lov-verk, etikk og kommunikasjon. Emnet skal gje basiskunnskap om legemiddel med meir (framstilling, bruk, overvaking) og om helsetenesta og legemiddelfeltet, inkludert apo-teksektoren.

Emnet skal gje innsikt i helse- og sjukdomsomgrep og sosial ulikskap i helse, i tillegg til innsikt i globale helseutfordringar og farmasien si rolle i desse.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter gjennomført emne kan studenten:

 • Skildre dei viktigaste aktørane innan legemiddelfeltet og deira ansvarsområde
 • Gjengi sentrale trekk i farmasien si historie
 • Reflektere over profesjonen si stilling i samfunnet no og i framtida i lys av den historiske utviklinga til profesjonen
 • Skildre apoteket sine arbeidsoppgåver, arbeidsflyt og finansieringsmodell
 • Forklare korleis farmasøytisk kunnskap kan ha implikasjonar for samfunnet og korleis samfunnsstrukturar påverkar legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Skildre korleis sosial ulikskap nasjonalt og globalt påverkar helse

Ferdigheiter

Etter gjennomført emne kan studenten:

 • Kommunisere respektfullt med medstudentar, helsepersonell og legemiddelbrukarar
 • Bruke opne og lukka spørsmål i kommunikasjon med ein pasient for å få nødvendig informasjon for trygg ekspedisjon eller rettleiing
 • Nytte basalt farmasøytisk og medisinsk fagspråk korrekt

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne kan studenten:

 • Finne fram i og nytte relevant lovverk til å finne svar på enkle apotekrelaterte problemstillingar
 • Identifisere og analysere etiske dilemma og grunngi etiske val
 • Identifisere seg med den farmasøytiske profesjonen og det farmasøytiske miljøet
 • Uttrykke seg klart og tydeleg skriftleg og munnleg ovanfor både fagfolk og andre
 • Nytte studieteknikkar som fremmar evne til refleksjon om eigen læring og utøving av fagleg virksomhet

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Studierett på Integrert masterprogram i farmasi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, gruppearbeid, Teambasert læring (TBL), hospitering og bedriftsbesøk

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på all undervisning; Førelesningar, TBL, gruppearbeid (Maksimalt 20 % fråvær).

Obligatorisk utplassering i apotek

Obligatoriske sjølvstendige oppgåver

Obligatoriske gruppeoppgåver

Obligatorisk førsthjelpskurs

Vurderingsformer

Godkjente obligatoriske oppgåver. Mappeinnlevering.

Mappa skal innehalde:

 • Alle skriftlege innleveringar gjennom hausten; individuelle og gruppeoppgåver
 • Refleksjonsnotat etter hospitering i apotek
 • Refleksjonsnotat etter gjennomført undervisning

Alt dette inngår i vurderingsgrunnlaget.

Art og omfang av innleveringane vil det bli informert om i undervisninga. Prosess og progresjon vil i hovudsak bli vurdert i TBL - ikkje i mappa. Arbeida går inn i mappa i den rekkjefølgja dei vert produsert. Mappa skal leverast samla som ei PDF-fil med framside med minimum navn, studentnummer og kull.

Karakterskala

Mappa vurderas bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutval for farmasi har ansvar for oppbygginga av studiet og Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det faglege ansvaret for emnet.

Emneansvarleg

Lone Holst. http://www.uib.no/personer/Lone.Holst

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon