Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjemi og energi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og Vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset byggjer på kjemi frå vidaregåande skule (Kjemi 1 og 2), og ein reknar med at dette er kjent stoff.

Kjemi er studiet av oppbygginga, eigenskapar og reaksjonar til stoff, og dette emnet introduserer kjemien sine tre aspekt ut frå eit fysikalsk perspektiv, kombinert med mange eksempel henta frå daglegliv, industri og naturen.

Av tema som inngår kan nemnast: Tilstandslikningar, energiomgrep (entalpi, fri energi), entropi, elektrokjemi, eigenskapar til stoff i ulike tilstandar og i løysning, reaksjonskinetikk og kjernekjemi.

Det inngår ein laboratoriedel som illustrerer deler av det teoretiske pensumet og gir øving i eksperimentelt arbeid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Har grunnleggjande kunnskap om oppbygging, eigenskapar og reaksjonar til stoff ut frå eit fysikalsk perspektiv.
 • Har grunnleggjande kunnskap om struktur og bindingsforhold i atom og molekyl.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere utrekningar ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og likningar.
 • kan gjennomføre forsøk i eit laboratorium etter ein skriftleg prosedyre.
 • kan rapportere skriftleg formål og utføring av eit laboratorieforsøk og vurdere resultata frå forsøket i ein laboratoriejournal.

Generell kompetanse

Studenten

 • Forstår engelsk faglitteratur

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskap tilsvarande pensum I kjemi videregåande skule er forutsatt kjent

Studiepoengsreduksjon

K101: 10 studiepoeng. KJEM110:10 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogrammet Integrert masterprogram i farmasi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriekurs og kollokvier

Forelesningar: 4 timer pr veke i 15 veker

Labkurs: 6 timer pr veke i 5 veker

Kollokvier: 2 t per veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på laboratoriekurs (5 labdagar) m/journal og innleveringsoppgåver. (gyldige i 6 påfølgande

semester).

Godkjend HMS-kurs. Dette kan takast same semester i forkant av FARM110-undervisninga.

Obligatorisk oppmøte på fyrste forelesing.

Oppgåver, journalar og andre obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Mappeevaluering basert på:

 • Obligatorisk innleveringsoppgåve (bestått/ikkje bestått)
 • Laboratoriekurs (20% av karaktergrunnlaget)
 • Midtsemestervurdering (2t) (20% av karaktergrunnlaget)
 • Skriftleg slutteksamen (4 timar) (60% av karaktergrunnlaget) 

Utfyllande eksamensregler:

1. Laboratoriekurset og innleveringsoppgåve er gyldige i 5 påfølgande semester.

2. Midtsemestervurdering, karaktergrunnlag frå laboratoriekurs og slutteksamen har berre gyldigheit i same semester som dei gjennomførast.

3. I semester med undervisning:

a) Studentar utan godkjend laboratoriekurs og innleveringsoppgåve frå tidlegare semester må gjennomføre mappeevaluering.

b) Studentar med godkjend laboratoriekurs og innleveringsoppgåve frå tidlegare semester må avlegge avsluttande eksamen. Resultatet frå avsluttande eksamen utgjer heile karaktergrunnlaget.  

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Studentar med gyldig fråver har rett på tidleg eksamen påfølgande semester, ved søknad om dette.

http://www.uib.no/matnat/56756/eksamen-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet#s-knad-om-tidlig-eksamen

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidligere emneevalueringer:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf 55 58 34 45

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Trekkfrist
  15.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen