Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Farmasøytisk fysikalsk kjemi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Kurset har som mål å gi grunnleggande kunnskap innan teoretisk og anvend termodynamikk utifrå eit kjemisk perspektiv.

Innhold:

Emnet inneheld ei grundig framstilling av termodynamikkens lover, samt utvalde emne innan farmasøytisk teknologi, makromolekyl og kolloidkjemi. Emnet byggjer vidare på termodynamiske og kinetiske grunnomgrep introdusert i FARM110. Emnet omhandlar m.a. kjemisk likevekt, faselikevekter, fasediagram (overgangar mellom gass, væske og faste stoff), eigenskapar av væskeblandingar og løysingar av stoff i væsker. Sentrale omgrep og fenomen vil bli undersøkt i laboratoriedelen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gjere reie for termodynamiske lover, storleiker og funksjonar og deira praktiske tyding
 • utlede viktige termodynamiske samanhengar
 • utføre numeriske berekningar av termodynamiske storleiker
 • anvende termodynamiske prinsipp til å analysere praktiske problemstillingar
 • forstå diffusjon og makromolekyler

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke Excel til å arbeide med og gi en grafisk framstilling av måleresultat
 • dokumentasjon av laboratorieforsøk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle og vurdere resultat frå kjemisk laboratorieforsøk
 • vurdere usikkerheita i kvantitative måledata

Krav til forkunnskapar

FARM110/KJEM110.

Tilrådde forkunnskapar

MAT101.

Studiepoengsreduksjon

K104: 10stp, K104A: 10stp, KJEM210: 10stp, FARM210: 10stp.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogrammet Integrert masterprogram i farmasi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, rekneøvingar og laboratorieundervisning

Førelesningar, 4 timar pr. veke i 12 vekerRekneøvingar, 4 timar pr. veke i 10 veker

Laboratoriearbeid, 6 timer i uken i 3 uker.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, rekneøvingar og laboratorieundervisning

Førelesningar, 4 timar pr. veke i 12 vekerRekneøvingar, 4 timar pr. veke i 10 veker

Laboratoriearbeid, 6 timer i uken i 3 uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på dei to første forelesingane.
 • Laboratoriekurs med rapport og lab.-førebuing.
 • Obligatoriske innleveringar av tilfredsstillande kvalitet må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.Obligatoriske innleveringar skal vere eige arbeid.
 • Grove bort på HMS-reglar vil føre til at ein misser retten til å fullføre laboratoriekurset.
 • Det er ikkje høve til å nytte meir enn 3 forsøk (semester) på å gjennomføre laboratoriekurset
 • obligatoriske aktivitetar er gyldig i 9 påfølgjande semester.
 • Godkjend HMS-kurs. Dersom du ikkje har godkjend HMS-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS-kurset på adresse: http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen (4t). Tel 100 % av sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordninær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidligere emneevalueringar:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Kjemisk institutt.

Emneansvarleg

Kjemisk institutt.

Administrativt ansvarleg

Kjemisk institutt.

Institutt

Kjemisk institutt.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt evt. studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen