Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Farmasøytisk fysikalsk kjemi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår. Emnet har byttet semester og går første gang våren 2023. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Kurset har som mål å gi grunnleggande kunnskap innan teoretisk og anvend termodynamikk utifrå eit kjemisk perspektiv.

Innhold:

Emnet inneheld ei grundig framstilling av termodynamikkens lover, samt utvalde emne innan farmasøytisk teknologi, makromolekyl og kolloidkjemi. Emnet byggjer vidare på termodynamiske og kinetiske grunnomgrep introdusert i FARM110. Emnet omhandlar m.a. kjemisk likevekt, faselikevekter, fasediagram (overgangar mellom gass, væske og faste stoff), eigenskapar av væskeblandingar og løysingar av stoff i væsker. Sentrale omgrep og fenomen vil bli undersøkt i laboratoriedelen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gjere reie for termodynamiske lover, storleiker og funksjonar og deira praktiske tyding
 • utlede viktige termodynamiske samanhengar
 • utføre numeriske berekningar av termodynamiske storleiker
 • anvende termodynamiske prinsipp til å analysere praktiske problemstillingar
 • forstå diffusjon og makromolekyler

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke Excel til å arbeide med og gi en grafisk framstilling av måleresultat
 • dokumentasjon av laboratorieforsøk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle og vurdere resultat frå kjemisk laboratorieforsøk
 • vurdere usikkerheita i kvantitative måledata

Krav til forkunnskapar

FARM110/KJEM110.

Tilrådde forkunnskapar

MAT101.

Studiepoengsreduksjon

K104: 10stp, K104A: 10stp, KJEM210: 10stp, FARM210: 10stp.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogrammet Integrert masterprogram i farmasi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, rekneøvingar og laboratorieundervisning

Førelesningar, 4 timar pr. veke i 12 vekerRekneøvingar, 4 timar pr. veke i 10 veker

Laboratoriearbeid, 6 timer i uken i 3 uker.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, rekneøvingar og laboratorieundervisning

Førelesningar, 4 timar pr. veke i 12 vekerRekneøvingar, 4 timar pr. veke i 10 veker

Laboratoriearbeid, 6 timer i uken i 3 uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på dei to første forelesingane.
 • Laboratoriekurs med rapport og lab.-førebuing.
 • Obligatoriske innleveringar av tilfredsstillande kvalitet må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.Obligatoriske innleveringar skal vere eige arbeid.
 • Grove bort på HMS-reglar vil føre til at ein misser retten til å fullføre laboratoriekurset.
 • Det er ikkje høve til å nytte meir enn 3 forsøk (semester) på å gjennomføre laboratoriekurset
 • obligatoriske aktivitetar er gyldig i 9 påfølgjande semester.
 • Godkjend HMS-kurs. Dersom du ikkje har godkjend HMS-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS-kurset på adresse: http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen (4t). Tel 100 % av sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordninær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidligere emneevalueringar:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Kjemisk institutt.

Emneansvarleg

Kjemisk institutt.

Administrativt ansvarleg

Kjemisk institutt.

Institutt

Kjemisk institutt.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt evt. studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.06.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted