Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Lækjemiddelkjemi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar dei viktigaste lækjemidla og lækjemiddelgruppene sin kjemi: tredimensjonale konfigurasjon, syntese, metabolisme og stabilitet. Vidare blir samanhengen mellom tredimensjonal struktur av lækjemidlet og biologisk aktivitet vektlagt.

Kurset skal vidare tene som grunnlag for farmakologi og galenisk farmasi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Har bred kunnskap om dei fysikalsk-kjemiske eigenskapane for lækjemiddelsambindingar

Studenten kan ut frå strukturformelen for ei sambinding

 • Beskrive sannsynleg bruk (lækjemiddelgruppe)
 • Gjere greie for verknadsmekanismen

Ferdigheiter

Studenten kan ut frå strukturformelen for ei sambinding

 • Gjere greie for moglege bindingsinteraksjonar med biologiske makromolekyl
 • Gjere greie for stabilitet og vassløysingsevne
 • Gjere greie for absorbsjon, distribusjon, metabolisme, eliminasjon og toksisitet.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kjenner til korleis lækjemiddelsambindingar oppdagast og utviklast.

Krav til forkunnskapar

FARM130/KJEM130 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

FARM150 eller tilsvarande

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til studieprogramma Integrert masterprogram i farmasi eller studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og kollokvier.

4 timar forelesingar pr. veke

2 timar kollokvier pr. veke

12 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Munnleg eksamen i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modellar angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det Matematisk naturvitskapleg fakultet ved Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf 55 58 34 45

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  02.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen