Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Molekylær cellebiologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Studenten skal tileigne seg kunnskap om bygnad og funksjon av cytoskjelettet, cellemembranar og transportsystem, cellesyklus, elementær cellefysiologi, cellulære interaksjonar med ekstracellulært matriks, organspesifikk cellebiologi, molekylære kreftmekanismar, virus, cella si utvikling og differensiering.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha erverva grunnleggjande kunnskapar og innsikt i bygnaden, kjemien, fysiologien og funksjonen til cellene, samt kunnskap om cellulære reguleringsmekanismar. Studenten skal også kunne kjenne att ulike typar celleorganisering i vev. I tillegg skal studenten kjenne til tryggleiksreglement på laboratoriekurs, ha ei oversikt over biokjemisk og cellebiologisk eksperimentell metodikk samt utvikle praktiske eigenskapar i somme biokjemiske og molekylærbiologiske metodar.

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi og Masterprogram i farmasi for reseptarar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, spørjetime og histologikurs (rundt 60 timar totalt). I tillegg kjem organiserte og delvis leia kollokvium. Emnet går over 7-8 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på histologikurset er obligatorisk. Journalane må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen. Studentane vert oppmoda til å delta på førelesingar og kollokvium.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021bli arrangert som 4 timers heimeeksamen, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

MOL100 (2sp), MOL201 (5sp), MOL202 (5sp)

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Rolf Bjerkvig, http://uib.no/personer/Rolf.Bjerkvig

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  29.04.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen