Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentane etter gjennomført studium kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut for me-kanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklåre korleis regu-leringsmekanismane kan rette opp igjen likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Emnet skal formidle forståing for det biologiske grunnlaget for menneskelig fysiologi.

Studiet tar opp tema som nevrofysiologi, blodets celler og funksjon, hjerte-/kar-fysiologi, respirasjons- og arbeidsfysiologi, varmebalanse og temperaturregulering, nyre og syre/base-balanse, endokrinolo-gi og reproduksjon, fordøyelse og ernæring.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har ved avslutta emne kunnskapar om menneskets fysiologiske kontrollmekanismar.

Ferdigheiter

Studenten er i stand til å beskrive enkelt apparatur til fysiologiske målingar og vurdere enkle eksperiment innan fysiologien.

Studenten kan beskrive den fysiologiske bakgrunnen for kliniske problemstillingar.

Generell kompetanse

Studenten har tilegna seg fysiologikunnskaper og forstår at desse er en føresetnad for å forstå normalfunksjon og sykdomsprosessar.

Studiepoengsreduksjon

OD1FYS, NUTRFYS (BMED252)

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning omfattar førelesningar på omkring 80 timar

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 3 timar

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

OD1FYS, BMED252, NUTRFYS

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mitt UiB, kvart år

Programansvarleg

Programutvalet for farmasi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Marion Kusche-Gullberg: https://www.uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Emneansvarleg:

Marion Kusche-Gullberg, http://uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen