Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentane etter gjennomført studium kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut for mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklåre korleis reguleringsmekanismane kan rette opp igjen likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Emnet skal formidle forståing for det biologiske grunnlaget for menneskelig fysiologi.

Studiet tar opp tema som nevrofysiologi, blodets celler og funksjon, hjerte-/kar-fysiologi, respirasjons- og arbeidsfysiologi, varmebalanse og temperaturregulering, nyre og syre/base-balanse, endokrinologi og reproduksjon, fordøyelse og ernæring.

Læringsutbyte

Kunnskapar
Studentane

 • har brei kunnskap om dei grunnleggande fysiologiske omgrepa og mekanismane for organ og organsystemet sin normale funksjon og samspel hos menneske.
 • har brei kunnskap om kroppen sine reguleringsmekanismar for å oppattrette likevekt og funksjon ved sjuklege tilstandar som leiar til forstyrring av kroppen sine fysiologiske system.
 • har grunnleggande kunnskap om korleis samfunnsmessige forhold påverkar folk sin tilgang på og val av matvarer, og kva ernæringspolitiske verkemiddel som kan takast i bruk for å betre den generelle ernærings- og helsetilstanden basert på berekraftige matproduksjonssystem.

Ferdigheiter
Studentane

 • kan bruke kunnskap om fysiologi til å forklare organ og organsystemers funksjon i fysiologiske prosesser
 • kan bruke sin fagleg kunnskap og relevante resultat til å forklare bakgrunnen for relevante kliniske problemstillingar

Generell kompetanse
Studentane

 • Kan bruke sine kunnskapar til å formidle sentralt fagstoff både skriftleg og munnleg
 • kan bruke sine kunnskapar til å utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet for å forstå normalfunksjon og sjukdomsprosessar

Studiepoengsreduksjon

OD1FYS, NUTRFYS (BMED252)

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi, eller masterprogram i medisinsk teknologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning omfattar førelesningar på omkring 80 timar

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 3 timar

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED252, NUTRFYS, OD1FYS, OD2FYS

BMED340

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Marion Kusche-Gullberg, https://uib.no/personer/Marion.Kusche-Gullberg

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  05.12.2022, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen