Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Farmakologi II

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

-Emnet skal saman med Farm290 gi eit samla bilde av farmakologifaget.Dette inkluderer kjennskap til verkemåte, bruk, effektar og interaksjonar av dei viktigaste legemidla. Å gje farmasistudentar naudsynt kunnskap og trening for å forklara og gje råd om legemidlar og farmakologisk terapi.

- Emnet skal gi evne til å vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk.

Innhald:

Emnet tar for seg dei viktigaste sjukdomane i dei ulike organsystema, som hjarte-kar, endokrine organ eller sentralnervesystemet. I tillegg til innføring i sjukdomslære står medikamentell behandling av sjukdomar sentralt i kurset. Her vert verknadsmekanismen til medikamenta skildra, samt retningslinjer for bruk, interaksjonar med andre legemiddel.

I tillegg til forelesingar vil det vera tre kasus-presentasjonar der ein tar opp behandling av folkesjukdomar som t.d. kardiovaskulære lidingar

Det vert også gjeve grunnleggande undervisning i veterinærfarmakologi.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har kjennskap til:

 • Prinsipp for medikamentell behandling av dei vanlegaste sjukdomane i Norge
 • Bruk av eit breitt spekter av legemiddel.
 • Interaksjonar, kontraindikasjonar, forsiktigheitsreglar, overdosering / toksikologi i samband med medikament.
 • Særskilte forhold innan farmakologi, som graviditet og amming, legemiddelbruk hjå born og eldre.

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • Demonstrera korleis ein nyttar farmakologisk kunnskap til å rådgje om medikamentell behandling
 • Søka informasjon om legemiddel og setja saman ein farmakologisk handlingsplan for dels kompliserte sjukdomsbilete.

Tilrådde forkunnskapar

FARM290

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogramma Integrert masterprogram i farmasi. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesingar, kollokviar og kasus-presentasjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på 2 av 3 kasus-presentasjonar.
 • Godkjent kasusrapport. Dette er ein føresetnad for å kunna ta endeleg eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timar)

Ingen hjelpemiddel er tillatt

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål:studie@kliniskmedisin.uib.no

Emneansvarlig: Lars Herfindal: lars.herfindal@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen