Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Galenisk farmasi

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFARM295
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk og norsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Klinisk Institutt 2, Universitet i Bergen

Mål og innhald

Emnet består av to delar: 1) legemiddelformulering, og 2) legemiddelteknologi. Mål for del 1 er å gi ei forståing for legemiddelproduksjon, med særleg fokus på flytande- og halvfaste system. Emnet inkluderer legemiddeladministrasjonsvegar, fysisk-kjemiske aspekt av legemiddelformulering og -dosering, og betraktningar rundt produksjonsprosessen. Studentane blir introdusert til praktiske aspekt ved å produsere væske- og halvfaste legemiddelformuleringar, og skal demonstrere kompetanse i sikker og profesjonell framstilling av slike doseringsformer.

Mål for del 2 er å gi studentane ei brei forståing av konvensjonell farmasøytisk teknologi. Hovudfokus er på formulering og produksjon av perorale, faste legemiddelformer og andre konvensjonelle administrasjonsformer, vitskapen bak desse, produksjons - og pakketeknologi, samt stabilitetsvurderingar. Emnet gir også kunnskap om framstilling og behandling av radioaktive legemiddel. Studentane blir gitt ei innføring i praktiske aspekt rundt produksjon og kvalitetskontroll av perorale, faste legemiddelformer.

Sterile legemidlar: Det gis en innføring i produksjonsmetodar, teknologi og kvalitetssystem som blir brukt i produksjon av legemiddelformer med krav til sterilitet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne i farmasøytisk formulering skal studenten kunne

 • Beskrive dei viktigaste adminstrasjonsvegane for legemiddel til pasient
 • Beskrive mekanismane rundt peroral absosorpsjon av legemiddel
 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsippa bak rasjonell formulering av flytande og halvfaste legemiddelformer
 • Tolke formuleringsdata og tilhøyrande analysedata med tanke på å velje den mest hensiktsmessige formuleringa
 • Forklare den terapeutiske bruken av flytande og halv-faste legemiddelformer
 • Drøfte passande produksjonsteknikkar, inkludert kvalitetssikring, kvalitetskontroll og dokumentasjon, for produksjon av flytande og halv-faste legemiddel i liten skala.
 • Framstille legemiddelformer ut frå anerkjende referansekjelder i ein kvalitet som er eigna for pasientbruk.

Etter fullført emne i farmasøytisk teknologi skal studenten kunne

 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsipp som ligg til grunn for design av perorale, faste legemiddelformer
 • Beskrive produksjonsprosessen brukt for å framstille forskjellige perorale, faste legemiddelformer i stor og i liten skala.
 • Tolke eit legemiddelstoff sine fysisk-kjemiske data og ut frå disse kunne sei noko om den optimale perorale formuleringstrategi for stoffet i fast form.
 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsippa bak design av ein aerosol administrasjonsform
 • Forklare konsepta og viktigheita bak testing av produktyting, og evne å tolke slike data.
 • Beskrive krava til farmasøytisk pakking og pakkematerial
 • Drøfte krav til testing av stabiliteten til farmasøytiske produkt, og evne å tolke stabilitetsdata
 • Drøfte dei grunnleggjande prinsippa til framstilling og behandling av radioaktive legemiddel, inkludert den kliniske bruken av desse.
 • Beskrive prinsippene for produksjon av sterile legemiddelformer og forklare hvorfor kvalitetssikring og validering av kritiske trinn i produksjonsprosessen er spesielt viktig.

Krav til forkunnskapar

Det er krav om at alle tidligare emner i farmasistudiet er bestått for å kunne starte på emnet. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet ved heng på 10 studiepoeng. 

Tilrådde forkunnskapar

Farmasøytisk formulering må tas før farmasøytisk teknologi.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på Integrert masterprogram i farmasi 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Legemiddelformulering :

22 timar førelesningar

8 kollokvier à 1 time

8 laboratorieøvingar à 3 timar

Legemiddelteknologi :

40 timar førelesningar

2 kollokvier med gjennomgang, til saman 4 timar

5 laboratorieøvingar à 3 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Legemiddelteknologi:
Innleverte labrapportar. Alle laboratorieøvingar, og kollokvier i legemiddelteknologi er obligatoriske. Studentane må bestå alle laboratorieøvingar for å bestå kurset.

Legemiddelformulering:
Demonstrere ferdigheiter i liten skala produksjon av flytande og halv-faste legemiddelformer.

Alle obligatoriske aktivitetar må være bestått for å kunne ta skriftlig prøve.

Vurderingsformer

Skriftlig prøve, 6 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Klinisk institutt 2 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Emmet Mc Cormack, Emmet.mc.cormack@k2.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  26.02.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen