Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klinisk farmasi

 • Studiepoeng8
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFARM321
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk og norsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Klinisk institutt 2

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ein introduksjon til klinisk farmasi. Studentane skal utvikle basale kliniske ferdigheiter i løpet av emnet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan:

 • Skilja mellom alvorlig og mindre alvorlig sjukdom
 • Vurdere legemiddelbehandling og utarbeide ein plan for farmasøytisk omsorg
 • Beskrive og anbefale egna legemiddel til førebygging og behandling av hjerte-kar sjukdom.

Ferdigheitar

Studenten kan:

 • Reflektere over erfaringar frå praksis for å klargjøre framtidige læringsbehov.
 • Halde effektive presentasjonar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Vise korleis farmasøytisk omsorg kan forbetrast for pasientar
 • Vise korleis legemiddelsamstemming vert utført ved innlegging på sjukehus
 • Svare tilfredsstillande på enkle førespurnader om legemiddelinformasjon
 • Gi tilfredsstillande og tilpassa legemiddelrelaterte råd til pasientar
 • Vurdere terapi og lage ein plan for legemiddelbehandling
 • Foreslå effektive strategiar for å fremme etterleving

Krav til forkunnskapar

FARM290, FARM293

Tilrådde forkunnskapar

FARM236, FARM238, FARM150, FARM280, FARM270, MEDEPI

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet inneheld:

Seminar, førelesningar og utplasseringar på sjukehus, tilsvarande 8 stp totalt.

 • 14 timar førelesningar
 • 12 timar kollokvier
 • 12 timar TBL
 • 8 timar student-ledet presentasjon
 • 4 timar med formativ vurdering
 • 25 timar utplassering
 • 35 timar med sjølvstudium

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset inneheld:

Seminar, førelesningar og utplasseringar på sjukehus, tilsvarande 8 stp totalt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på alle seminar og utplasseringar. Obligatorisk oppmøte på førelesningar (Maksimalt 20 % fråvær frå førelesningar tillates).

Vurderingsformer

Vurderinga er tredelt, og ein må score over 60 % på alle delane for å bestå kurset.

Del 1: Mappe som inneheld eit drøftande essay

Del 2: OSKE-eksamen, 30 minutter

Del 3: Skriftlig eksamen, 2 timar:

- 1 time med alle skriftlege hjelpemiddel der studenten lagar ein farmasøytisk omsorgsplan.
- 1 time utan hjelpemidel med 30 fleirvalsspørsmål. 

Mappen leveras inn siste eksamensdagen 

Om du ikkje får bestått på en eller fleire delar av vurderinga, må da ta om igjen den eller de delane du ikkje har bestått.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål: studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg, praktisk prøve og oppgave/portfolie (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2021
  • Eksamensdel: Oppgave/Portfolie

  • Eksamensdel: Objective structured clincal examina

   Dato
   08.01.2021, 09:00
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   15.01.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen