Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klinisk farmasi

 • Studiepoeng8
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFARM321
 • Talet på semester1
 • Språk Engelsk og norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

Klinisk institutt 2

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ein introduksjon til klinisk farmasi. Studentane skal utvikle basale kliniske ferdigheiter i løpet av emnet. Emnet gir i tillegg ei basal innføring i kommunikasjon om farmasøytisk rådgjeving ved alminnelege helseplager.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • Kan nytte kunnskap om legemiddel til førebygging og behandling av hjarte-kar sjukdom for å optimalisere legemiddelbehandling
 • Kan analysere helseopplysningar og vurdere om tilstanden er eigna for eigenomsorg eller om personen bør visast vidare i helsetenesta
 • Har kunnskap om og forhold seg til helse- og sosialpolitikk og kan nytte oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og rettleiarar i sin tenesteutøving

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan gjennomføre legemiddelgjennomgang og utarbeide ein plan for farmasøytisk omsorg som bidreg til å ta hand om og forbetre legemiddelbehandling og pasientsikkerheit.
 • Kan nytte strategiar for å fremme etterleving og oppnå rasjonell legemiddelbehandling
 • Kan utføre legemiddelsamstemming
 • Kan analysere og ha eit kritisk forhold til kjelder til medisinsk informasjon og svare tilfredsstillande på enkle førespurnader om legemiddelinformasjon
 • Kan nytte fagleg kunnskap til å gi tilpassa legemiddelrelaterte råd til anna helsepersonell og pasientar, både av fagleg kvalitet ,og med adekvat kommunikasjon og formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over erfaringar frå praksis for å klargjere framtidige læringsbehov
 • Har innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerheit, og kan hjelpe i utviklinga av og bruke eigna teknologi både på individ- og systemnivå

Krav til forkunnskapar

FARM290, FARM293

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet inneheld:

Seminar, førelesingar og utplasseringar på sjukehus og i primærhelsetenesta, tilsvarande 8 stp totalt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på alle seminar og utplasseringar.
Obligatorisk oppmøte på førelesingar (Maksimalt 20 % fråvær frå førelesingar er tillat).
Digital test, fleirvalsspørsmål (80% bestått)
Refleksjonsessay

-Alle obligatoriske aktivitetar må vere godkjent for å kunne delta i OSKE-eksamen
-Ein har tre forsøk på å den digitale testen godkjent

Vurderingsformer

OSKE-eksamen, 3 individuelle delar:

1. Legemiddelinformasjon. 2. Symptomforståing. 3. Medisinsk informasjon 

10 minuttar på kvar del, totalt 30 minuttar

Ingen hjelpemiddel tillat.

Alle delar må vere bestått for å bestå emnet. Dersom du får ikkje bestått på ein eller fleire delar, må den delen/delane du ikkje har bestått, repeterast.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått.

Fagleg overlapp

 

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Administrative spørsmål: studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon