Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i miljøetikk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeFIL106
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk eller engelsk
  • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår i partalsår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studenten et overblikk over filosofiske omgrep om moral, politikk og vitenskap som har relevans for miljøproblemene i vår tid, med vekt på dyrs velferd, landområders egenverdi, klimarettferdighet og forholdet mellom individuell og offentlig moral. Miljøetikk er et tverrfaglig studium som kombinerer innsikter fra andre fag (f.eks. økonomi, biologi og juss) med filosofisk analyse.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • kjennskap til omgrep og distinksjoner i filosofien som har relevans for miljøspørsmål
  • en forståelse av sammenhengen mellom filosofiske innsikter og andre miljørelevante fagdisipliner

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • analysere og identifisere underliggende filosofiske omgrep om moral, politikk og vitenskap i miljøspørsmål, slik disse fremkommer i debatter, dokumenter og andre typer tekster.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • ta stilling til hvilke etiske dilemma miljøproblemene reiser og være i stand i å anvende normative teorier fra moralfilosofien på problemene.

I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan og være eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac og minst eitt års studium fra høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL106 overlapper fullt med FIL236 (Miljøetikk), FIL336 (Masteremne i miljøetikk), FIL222A ( Miljøetikk - 10 studiepoeng) og FIL222B ( Miljøetikk - 15 studiepoeng).

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Personar utan studierett ved UiB kan søkje til Det humanistiske fakultet om å få gå opp til eksamen i emnet. For meir informasjon: http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/saerskilt-eksamen-ved-det-humanistiske-fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Vurderingsformer

4 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av pensum. Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen. (Studentar utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet for informasjon om bruk av ordbøker).

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. I semesteret etter blir det arrangert midtsemestereksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no