Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kontinental filosofi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

¿Kontinentalfilosofi¿ er eit samleomgrep for fleire filosofiske tilnærmingar i 1900-talls og samtidsfilosofien som ligger utafor den analytiske tradisjonen, t.d. eksistensialisme, fenomenologi, kritisk teori, poststrukturalisme og postkolonial filosofi. Kurset skal ta føre seg ein eller flere sentrale problemstillingar og forfattere i kontinentalfilosofien, og utvikle studentane sine evner til analytisk lesing av og rasjonal diskusjon om rike og komplekse originaltekster.

Emnet kan enten fokusere på en bestemt tilnærming eller forfatter innafor kontinentalfilosofi og studere den ved hjelp av relevante originaltekstar, eller ta utgangspunkt i ein problemstilling og utforske den gjennom ulike forfattere og tekstar.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • kunnskap om nokre sentrale omgrep, problemstillingar og posisjonar i kontinentalfilosofien
 • god kjennskap til ein eller fleire kontinentalfilosofiske originaltekstar.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • kjenne att og formidle innsikt i fleire sentrale kontinentalfilosofiske omgrep og posisjonar,

og kunne forklare både styrkar og utfordringar med disse posisjonane

 • bruke strategier til tolkning, analyse, kontekstualisering og kritikk av originaltekstar i kontinentalfilosofien

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til:

 • vidare studiar i kontinentalfilosofi, t.d. på masternivå.

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan òg vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac. Valemna føreset gode bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL246 overlappar med FIL346, FIL238/338 (Moderne europeisk filosofi) samt 10 SP med IDH203 (Det moderne: klassiske tekstar) og IDH202 (Idéhistorie: teori og metode).

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing av oppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan skje individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen arbeidskrav

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Eksamenssvaret skal leverast digitalt.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

 Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  25.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen