Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteremne i Wittgensteinstudiar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir ein introduksjon til filosofien til Ludwig Wittgenstein. I tillegg til å gi eit generelt overblikk over forfattarskapen gir det ein oversikt over sentrale omgrep, synspunkt og metodar i Wittgenstein sin filosofi.

Læringsutbyte

 Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • ei generell oversikt over sentrale omgrep, synspunkt og metodar innanføre Wittgenstein sin filosofi
 • forståing for likskapar og skilnadar mellom ulike innfallsvinklar og fortolkingar av Wittgenstein
 • meir inngåande kunnskap om eit nærare avgrensa tema innanfor feltet

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • kjenne att sentrale posisjonar, argumentasjons- og framstillingsmåtar i Wittgensteinforskinga, og kunne formidle hovudtrekk ved dei
 • finne fram til og sette seg inn i sentral litteratur om Wittgenstein sin filosofi, og formidle kunnskap om litteraturen og dei perspektiva den gir på Wittgenstein sin filosofi til eit faglig og til eit allment publikum
 • reflektere over relevansen av sentrale omgrep, synspunkt og metodar innanfor Wittgenstein sin filosofi for å kunne forstå og ta stilling til aktuelle spørsmål og problemstillingar

Kompetanse:

Emnet kan vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlapper med FIL217 (Wittgensteinstudiar). For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) med nærliggande tema kan det og være overlapp. Ta i så fall kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Studentane skal levere forslag og utkast til semesteroppgåva. Fristar blir bestemt av instituttet
 • Studentane må delta på ei rettleiingsøkt med faglærar
 • Godkjent breiddetest

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  21.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  31.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen