Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektskisse og metodebruk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFIL342
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene ei innføring i ferdigheter og oversikt over kunnskap dei treng for å arbeide med masteroppgåva, så som bruk av biblioteksressursar, siteringsteknikk og kjeldebruk. Det skal òg gi kunnskap om kva ei prosjektskildring skal innehalde.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • kunnskap om kjeldebruk, siteringsteknikkar og biblioteksressursar.
 • forståing av kva element som inngår i ei masteroppgåve, korleis oppgåva kan byggast opp og kva formkrav som gjeld.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • sette i gang arbeidet med å skrive ei prosjektskildring.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • å ta fatt på å skrive ei prosjektskildring.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL342 overlappar 10 SP med FIL304 og 5 SP med FIL312. Ta kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og seminar. Seminara har oppmøtekrav. Antal seminar per semester kan variere mellom 10 og 13.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

Studentane skal delta på minst 7 av 10 seminar.

Bokmelding på omlag 1000 ord

Vurderingsformer

Ei prosjektskisse på mellom 2000 og 3000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Tema for prosjektet og forskingsbibliografien skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  17.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  27.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen