Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsemne i praktisk filosofi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

FIL344 skal gi studentane ei innføring i eit forskingsrelatert tema i praktisk filosofi. Det nøyaktige tema vil bli bestemt av faglærar. Emnet skal syne korleis ein set seg inn i og bidrar til ein pågåande forskingsdebatt i praktisk filosofi. I tillegg til å gi ei innføring i sentrale omgrep og argument i den aktuelle forskingsdebatten, vil det bli lagt særskilt vekt på filosofisk metode.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • ei djupare forståing av ein sentral forskningsdebatt i praktisk filosofi
 • oversikt over denne debatten sine sentrale problemstillingar, argument og posisjonar

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • identifisere sentrale problemstillinger og argumenter i praktisk filosofi
 • gi vurderinger av hva som er avgjørende bidrag til en forskningsdebatt i praktisk filosofi
 • gjenkjenne styrker og svakheter i viktige teorier

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • å bidra med egen forskning til sentrale debatter i praktisk filosofi
 • overføre forskningsferdigheter til eget masterprosjekt

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

For studentar som har tatt andre emne i filosofi med nærliggande tema kan det være overlapp. Ta kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før rettleiing.
 • Rettleiing av semesteroppgåve.
 • Studentane skal delta på minst 70% av seminara.

Vurderingsformer

Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.04.2023, 13:00
  Trekkfrist
  07.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen