Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskningsemne i kontinental filosofi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFIL346
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 SP

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset skal ta føre seg nokre av dei grunnleggjande omgrepa i den moderne tenkinga gjennom lesing av ein eller flere sentrale klassiske tekstar. Kurset skal utvikle studentane sine evner til analytisk og historisk-kritisk lesing av klassike originaltekstar i den moderne filosofiske tenkning og sosial tradisjon.

Emnet vil ta utgangspunkt i ein problematikk som vil bli studert på grunnlag av sentrale originale klassiske tekstar. Emnet vil gi studentane mulighet til fordypning i relvante filosofiske problemstillingar i modernitet. med særlig fokus på tilhøvet mellom teoriutvikling og politiske, økonomiske og sosiale problemstillingar som ei gitt samtid reiser.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • kunnskap om ein eller fleire relevante problemstillingar som blir diskutert i den moderne tenkningshistoria.
 • god kjennskap til ein eller fleire originaltekstar.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • tileigne seg kunnskap om omgrep i den moderne tenkinga.
 • nytte fagleg funderte metodar for å analysere dei teoretiske og konseptuelle kjernepunkta i den moderne tenkinga.
 • skrive ein resonnerande tekst.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • arbeide sjølvstendig og kommunisere om faglege tema.
 • å lese moderne filosofike klassiske tekstar på eit høgt fagleg nivå.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL346 overlappar 10 SP med FIL246 (Kontinental filosofi), FIL229 (), FIL329 (), FIL238 () og FIL338 ().

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing av oppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan skje individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen arbeidskrav

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista blir gjort tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

E-post: studierettleiar@fof.uib.no" rel="nofollow">studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.03.2022, 13:00
  Trekkfrist
  21.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen