Hjem
Studentsider
Masteremne

Theories and Methods in the Social Sciences

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeFIL348
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust i oddetalsår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet forsøker å formulere og klargjere de grunnleggende forutsetninger av de metodene som brukes i samfunnvitenskapene. Kurset kan inneholde både uformelle komponenter (e.g., undersøkelser av `the comparative method¿, `the case study method¿, studier av metodologisk individualisme, interpretivisme, relativisme, etc.) samt formelelementer (begreper fra probability theory, statistikk, Bayesianism, decision theory, game theory, formal epistemologi, etc.) Kurset kan organiseres enten som et oversikt av flere teorier og metoder eller det kan fokusere på kun ett eller et par temaer. FIL260 skal gi studentane en dyp forståelse av viktige grunnomgrep, argument og posisjonar involvert i metodene som brukes i samfunnvitenskapene. Hovudvekta ligg på tema i samtidsfilosofien, men det kan ofte vere aktuelt å ta utgangspunkt i filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å vurdere og formidle sentrale teoriar og problemstillingar innanfor metodene brukte i samfunnvitenskapene og sjå relevansen av desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar i filosofi på bachelornivå.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • ha god kjennskap til viktige grunnomgrep, argumenter og posisjonar i metodene og teoriene som brukes i samfunnvitenskapene

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • identifisere sterke og svake sider ved ulike posisjonar i forbindelse med de metodene og teoriene som brukes i samfunnvitenskapene
  • identifisere relevante argument og prinsipp i epistemologi (til dømes 'the closure principle')

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • å lese epistemologiske artiklar og bøker på eit relativt høgt fagleg nivå

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan også vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL348 overlappar 10 SP med FIL248 (Methods of Analysis in Social Sciences).

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før rettleiing.

Rettleiing av semesteroppgåve.

Vurderingsformer

Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Vurdering i eit semester utan undervisning følger pensumet førre semester emnet hadde undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no