Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsemne i politisk filosofi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFIL349
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 SP

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette vidaregåande kurset vil fokusere på sentrale tema i politisk filosofi som sosial rettferd, global rettferd, menneskerettar, fridom og liberalisme, identitetspolitikk, staten si rolle, demokratiet sin verdi, politikk og makt, eller politisk forplikting og ulydnad. Målet med kurset er å gi ein djup kunnskap og forståing av debattar om spørsmål som er relevante for samtida sitt politiske liv.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • Oversikt over nokre sentrale tema og debattar i politisk filosofi
 • Kjennskap til viktig vitskapleg litteratur knytta til desse tema og debattane
 • Ei forståing av omgrep og argument som er relevante for desse temaa og debattane
 • Ei forståing av korleis desse tema og debattar blir kopla til kvarandre og til aktuelle politiske spørsmål
 • Ei djup forståing av minst eitt av tema som er dekka i emnet, inkludert kjennskap til ei utvida mengde av relatert vitskapleg litteratur

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Beskrive sentrale omgrep, posisjonar, teoriar og tradisjonar i politisk filosofi
 • Erkjenne kva for rolle desse omgrepa, posisjonane, teoriane og tradisjonane spelar i vitskaplege debattar i politisk filosofi
 • Rekonstruere og evaluere argument framført i vitskapleg litteratur til støtte for ulike posisjonar eller teoriar innan politisk filosofi
 • Erkjenne implikasjonar av politisk filosofi for politisk praksis
 • Reflektere over og danne velbegrunna vurderingar om tema og debattar i politisk filosofi
 • Kommunisere forståing og idear knytt til kursinnhaldet både munnleg og skriftleg
 • Formulere forskingsspørsmål knytt til tema og debattane som er dekket av emnetIdentifisere vitskapleg litteratur, frå kursleselista og utover, som førebuing til å svare på eit forskingsspørsmål
 • Skissere, foreslå og skrive et forskningspaper som tar bruk av relevant vitenskapelig litteratur

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til å

 • Delta i vitskaplege debattar i politisk filosofi
 • Bidra med filosofisk innsikt til offentlege debattar om aktuelle politiske spørsmål

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL249 (Politisk filosofi) overlappar med FIL349. For studentar som har tatt eitt av emna FIL216 (), FIL116 (Innføring i moderne politisk teori), FIL316 (), FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL225 (Moderne politisk teori), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) med nærliggande tema kan det òg være overlapp. Ta i så fall kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no

Arbeids- og undervisningsformer

Omlag 20 timar med førelesingar i løpet av semesteret, og omlag 10 timar per veke på eiga hand til å jobbe med emnerelaterte oppgåver. Klassetid vil innebere førelesingar eller presentasjonar av emneansvarleg, diskusjonar og gruppearbeid.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Studentane skal levere forslag og utkast til semesteroppgåva. Fristar blir bestemt av instituttet
 • Studentane må delta på ei rettleiingsøkt med faglærar
 • Oppmøtekrav på førelesingane: studentar kan maksimalt gå glipp av 6 timar (3 førelesingar) utan gyldig grunn/dokumentasjon
 • Studentane må levere og få godkjent minst 6 mindre skriftlege oppgåver (omlag 500 ord per oppgåve). Fristar blir satt av instituttet

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. I semesteret etter blir det arrangert midtsemestereksamen.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista blir gjort tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Kontaktinformasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

E-post: studierettleiar@fof.uib.no" rel="nofollow">studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.09.2023, 13:00
  Trekkfrist
  01.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Digital innlevering, Inspera