Hjem
Studentsider
Masteremne

Vitenskapeleg artikkel

 • Studiepoeng1
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFLART
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (diskusjonar og førelesningar) og engelsk (studentanes eigne presentasjonar)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Forbedre fremstillinga av vitskaplege data i munnlege presentasjonar eller i ein vitskapleg artikkel

Kursinnhold :

Ti to timers seminarer i vårsemesteret hvor gruppen med utgangspunkt i egne forskningsdata skal bygge opp relevant abstrakt, introduksjon, metode/materiale, resultater og diskusjon. De vil motta veiledning i hvordan man lager en vitenskapelig poster. Deltagerne skal også lage to presentasjoner for to ulike målgrupper. De vil øve på å presentere i plenum og foran kamera. De vil motta video-opptak av egen presentasjon og tilbakemelding i plenum og en-til-en.

Læringsutbyte

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurs, skal kandidatene ha:

Forbedret formidling av vitenskapelige data.

Kunnskap om

Kjenne til systematiske metoder for å bygge opp og binde sammen de enkelte elementene av en vitenskapelig artikkel, poster og en muntlig presentasjon på en effektiv og rasjonell måte.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidaten kunne: - presentere vitenskapelige resultater, både som vitenskapelig artikkel og som muntlig presentasjon på en effektiv og rasjonell måte.

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

- skrive et selvstendig artikkelutkast

- presentere vitenskapelige funn på et internasjonalt fagmøte.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar kor gruppen tar utgangspunkt i eigne genererte data frå utvalte deltakarar og kor ein i plenum under rettleiing av kursleiar forsøker å organisere dataene hensiktsmessig i forhold til elementa i ein vitskapleg artikkel eller munnleg presentasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% oppmøte. Oppmøteliste føres.

Vurderingsformer

Kursleiarens fortløpende vurdering av deltakararanes evne sammen til analytisk å byggje opp delane i ei vitskapleg artikkel, og deltakaranes tilbakemeldinger undervegs. Kursleiarens vurdering av den munnlege presentasjonen og dei enkelte deltakaranes tilbakemelding til denne.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

 1. Forskningshåndboken. Fra idè til publikasjon. Arnesen H, et al. 5 utg. 2012. http://www.oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken
 2. How to write and publish a scientific paper. Day RA & Gastel B. 6th ed 2011.
 3. The role and interpretation of pilot studies in clinical research. Journal of Psychiatric Research 2011;45:626-629.
 4. Principles and ethics in scientific communication in biomedicine. Donev D.Acta Inform Med. 2013 Dec;21(4):228-33.
 5. Writing a scientific paper: where to start from? Normando D. Dental Press J Orthod. 2014 Jan-Feb;19(1):1.
 6. The Process of Writing an Abstract. Mott S. J Pediatr Nurs. 2014 May 9. pii: S0882-5963(14)00135-3. doi: 10.1016/j.pedn.2014.04.008.
 7. Writing Abstracts and Developing Posters for National Meetings. Gordon J. Wood, R. Sean Morrison. J Palliat Med. Mar 2011; 14(3): 353¿359.

Emneevaluering

Munnleg evaluering i plenum.

Institutt

Forskarlina MOFA

Kontakt

Forskarlina

Emneansvarleg: :

Anne Berit Guttormsen - anne.guttormsen@helse-bergen.no

Marit Øilo - Marit.Oilo@uib.no

Kurs-koordinator:

Anne Berit Guttormsen