Hjem
Studentsider
Masteremne

Vitenskapeleg artikkel

 • Studiepoeng1
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFLART
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (diskusjonar og førelesningar) og engelsk (studentanes eigne presentasjonar)
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Forbedre fremstillinga av vitskaplege data i munnlege presentasjonar eller i ein vitskapleg artikkel

Innhald:

Sju to timers seminarer fordelt på vårsemesteret kor gruppen med utgangspunkt i forskningsdata frå noen av kandidatane skal byggje opp relevant abstrakt, introduksjon, metode/materiale, resultat og diskusjon. Gruppen skal også øve på munnleg presentasjon.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane:

Kjenne til systematiske metoder for å rasjonelt bygge opp og binde sammen dei enkelte elementa av ein vitskapleg artikkel og ein munnleg presentasjon på ein effektiv måte.

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

Meir rasjonelt presentere vitskaplege resultat, både som vitskapleg artikkel og som munnleg presentasjon.

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentane kunne:

-selvstendig skrive et artikkelutkast og kunne presentere vitskaplege funn på eit internasjonalt fagmøte.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar kor gruppen tar utgangspunkt i eigne genererte data frå utvalte deltakarar og kor ein i plenum under rettleiing av kursleiar forsøker å organisere dataene hensiktsmessig i forhold til elementa i ein vitskapleg artikkel eller munnleg presentasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% oppmøte. Oppmøteliste føres.

Vurderingsformer

Kursleiarens fortløpende vurdering av deltakararanes evne sammen til analytisk å byggje opp delane i ei vitskapleg artikkel, og deltakaranes tilbakemeldinger undervegs. Kursleiarens vurdering av den munnlege presentasjonen og dei enkelte deltakaranes tilbakemelding til denne.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

 1. Forskningshåndboken. Fra idè til publikasjon. Arnesen H, et al. 5 utg. 2012. http://www.oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken
 2. How to write and publish a scientific paper. Day RA & Gastel B. 6th ed 2011.
 3. The role and interpretation of pilot studies in clinical research. Journal of Psychiatric Research 2011;45:626-629.
 4. Principles and ethics in scientific communication in biomedicine. Donev D.Acta Inform Med. 2013 Dec;21(4):228-33.
 5. Writing a scientific paper: where to start from? Normando D. Dental Press J Orthod. 2014 Jan-Feb;19(1):1.
 6. The Process of Writing an Abstract. Mott S. J Pediatr Nurs. 2014 May 9. pii: S0882-5963(14)00135-3. doi: 10.1016/j.pedn.2014.04.008.
 7. Writing Abstracts and Developing Posters for National Meetings. Gordon J. Wood, R. Sean Morrison. J Palliat Med. Mar 2011; 14(3): 353¿359.

Emneevaluering

Munnleg evaluering i plenum.

Institutt

Forskarlina MOFA

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forskarlina

Emneansvarleg: :

Anne Berit Guttormsen - anne.guttormsen@helse-bergen.no

Marit Øilo - Marit.Oilo@uib.no

Kurs-koordinator:

Anne Berit Guttormsen