Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Introduksjon til franskstudium

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFRAN100
 • Talet på semester1
 • SpråkFransk og norsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gjev ei grunnleggjande innføring i fransk språk og kultur og skal danna eit godt grunnlag for vidare studium i fransk.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kjennskap til fransk grammatikk
 • har kunnskap om fransk historie og samfunn i nyare tid
 • har kunnskap om utvalde verk og retningar i fransk litteraturhistorie

Ferdigheiter

Studenten

 • meistrar dei viktigaste reglane i fransk grammatikk
 • kan lesa, forstå og gjera greie for innhaldet i utvalde litterære tekstar og sakprosatekstar, munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse

Studenten

 • har eit godt grunnlag for vidare studiar i fransk
 • har språklege og kulturelle referansar med overføringsverdi spesielt til andre humanistiske fag

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet er ikkje tilpassa nybyrjarar, men legg til grunn at studenten har kunnskapar som svarer til fransk nivå I eller II frå vidaregåande skule.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset går over heile haustsemesteret (12 veker) med normalt 4 timar undervisning i veka. Undervisningsformene vil vera førelesingar kombinerte med øvingar, omsetjingar, lesevurdering, samtaler og liknande.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal halde eit munnleg innlegg på om lag 5 minutt. Nærmare retningslinjer blir gjeve i samanheng med undervisninga.

Vurderingsformer

Ein avsluttande skriftleg eksamen på 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Le Petit Robert eller annen fransk-fransk ordbok.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Fløttum/Halvorsen/Lorentzen: Fransk språklære og øvingsbok til denne.

Eit utval litterære tekstar, samt utvalde sakprosatekstar om fransk historie og samfunn.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for fransk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen