Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Omsetjing frå norsk til fransk

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeFRAN117
 • Talet på semester1
 • SpråkFransk og norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet inneheld ein komponent:

- Omsetjing frå norsk til fransk

 Arbeidet med omsetjing har som mål å gje studentane større teoretisk kunnskap og praktisk dugleik i moderne fransk. Omsetjingsdisiplinen skal dessutan bidra til ei betre forståing av dei ulike strukturane i dei to språka. Dugleik i omsetjing mellom norsk og fransk er ein viktig kvalifikasjon når ein skal bruka franskstudiet i yrkessamanheng.

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal kandidaten:

- ha større kunnskap om fransk språkstruktur.

- kunna omsetja middels vanskelege tekstar.

- ha større kunnskap om kontrastive problemstillingar i omsetjing mellom norsk og fransk.

- kunna vidareutvikla kunnskap og dugleik i disiplinen på sjølvstendig vis.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå «tilrådde forkunnskapar».

Tilrådde forkunnskapar

For å gjennomføra emnet med godt resultat, bør kandidaten ha fulgt undervisninga i emna FRAN120, FRAN121, FRAN122, FRAN123 og FRAN124 (alternativt FRAN101, FRAN102, FRAN103, FRAN114/115), eller tilsvarande emne ved andre universitet.

Studiepoengsreduksjon

FRAN114 (5 stp) og FRAN115 (5 stp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert kun gjeve tilbod om rettleiing i samband med dei obligatoriske arbeidskrava.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna ta eksamen i emnet må studentane få godkjent ein omsetjingsoppgåve.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Vurderingsforma er ei 2 timars skuleeksamen i omsetjing frå norsk til fransk.

Hjelpemiddel til eksamen

På eksamensdagen kan studentane nytta fransk-fransk og eventuelt norsk-norsk ordbok.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Omsetjing frå fransk til norsk er ikkje knytt til eit fast pensum.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyre for fransk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  17.11.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  03.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen