Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFRAN254
 • Talet på semester1
 • Språk

  Fransk

 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Vår 

Emnet går første gang våren 2019

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet tek for seg romanen som sjanger i eit diakront perspektiv. Gjennom studiet av fire representative romanar, sette i kulturhistorisk samanheng og i ljos av sentrale, romantekniske omgrep, skal emnet gje eit oversyn over utviklinga i sjangeren frå det 17. hundreåret og fram mot vår tid. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har god innsikt i dei utvalte pensumverka
 • har kunnskap om den kulturhistoriske konteksten til litterære verka
 • har kunnskap om narratologi og sentrale romantekniske omgrep

Ferdigheiter
Studenten

 • kan bruka dei tileigna omgrepa i sjølvstendige analysar av pensumtekstar
 • kan analysera tekstane tematisk og i kulturhistorisk perspektiv
 • kan drøfta skriftleg og munnleg problemstillingar knytte til pensum

Generell kompetanse
Studenten

 • kan formidla kunnskapar innanfor eige fagområde på munnleg og skriftleg fransk
 • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og leite fram relevant bakgrunnsmateriale
 • kan planleggja og gjennomføra rettleia arbeidsoppgåver som strekkjer seg over ei viss tid og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form 

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på fransk og føreset gode franskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

FRAN254 føreset språkkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå.

Undervisninga byggjer på FRAN122 og FRAN123

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoeng-uttellinga for FRAN254 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med FRAN204 eller FRAN253.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir normalt gitt 3 timar førelesningar, seminar og rettleiing i veka i 12 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet til dømes ved at førelesingar vert erstatta av seminar eller individuelt tilpassa undervisningsopplegg. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir kravd at studentane deltek på minimum 75% av førelesingar/seminar for å få gå opp til vurdering i emnet.

Studentane skal seinast fire veker før eksamen få godkjent eit munnleg innlegg (ca 15 minutt) knytt til pensum i emnet. Studentane utarbeider innlegget i samråd med faglærar. Manuskriptet til innlegget skal leverast samstundes med innlegget.

I samband med semesteroppgåva skal det vera minst eitt rettleiingsmøte.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter. 

Vurderingsformer

Eksamen er ei semesteroppgåve på om lag 3000 ord i fransk litteratur, skriven i løpet av semesteret. Ein skal skriva oppgåva på fransk.

Oppgåva fyller kravet til det sjølvstendige arbeidet som skal gå inn i bachelorgraden.

Som avslutning på emnet vert det arrangert ein munnleg eksamen i litteraturpensumet. Prøva skal samstundes syna den munnlege dugleiken i fransk hjå kandidatane.

Munnleg og skriftleg eksamensdel tel 50 prosent kvar av samla karakter i emnet. Begge prøvene må vere greidde i same semester.

Ein har ikkje krav på rettleiing om eksamen utsettast til følgjande semester. 

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum inneheld fire romanar utanom ei innføring i romanteori. Ein set seg inn i ein representativ roman frå kvart av dei fire siste hundreåra, og i litteraturhistorisk bakgrunnsstoff med relevans for verka. Ein les òg eit innføringspensum i romanteori/ narratologi som er i tråd med det teoretiske siktemålet.


Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Institutt

Institutt for fremmedspråk 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no