Hjem
Studentsider
Masteremne

Fransk språkvitskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen og Trondheim 

Mål og innhald

Emnet inneheld følgjande komponentar:

- Fransk grammatikk (2/3 av emnet)

- Variabelt språkvitskapeleg tema (1/3 av emnet).

Arbeidet med grammatikk og andre språkvitskaplege tema skal gje studentane større innsikt og dugleik i moderne fransk språk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

¿ har kjennskap til moderne tilnærmingsmåtar innan fransk grammatikk

¿ har innsikt i tilnærmingar til studien av språkbruk eller språklæring

Dugleik

Studenten

¿ er i stand til å gjera greie for hovuddraga i moderne fransk grammatikk

¿ er i stand til å diskutera ulike teoriar om språkbruk eller språklæring og trekke teoriane inn i eigne analysar

¿ er i stand til å analysere setningsstrukturar og forskjellige aspekt ved språkbruk eller språklæring

Generell kompetanse

 • Studenten har eit grunnlag for å arbeide med moderne fransk grammatikk og teoriar om språkbruk eller språklæring på ein vitskapeleg måte

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande. 

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir utteljinga i studiepoeng for FRAN302, FRAN306, FRAN310, FRAN309, FRAN309LFRAN311, og FRAN313L redusert med 10 studiepoeng om det blir kombinert med FRAN313.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogram i fransk ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gjeve førelesingar, seminar og gruppeundervisning i om lag 12 veker. Studentane skal sjølv delta aktivt i undervisninga, for eksempel ved å leggje fram eller diskutere artiklar, eigne analysar eller anna fagstoff.

I det vesentlege blir det nettbasert undervisning i samarbeid mellom UiB og NTNU.

Det kan også vere noko felles undervisning med studentar ved ENS i Yaoundé i Kamerun.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna ta eksamen i emnet må studentane;

1. få godkjent ei øvingsoppgåve i grammatikk som blir gitt i samband med undervisninga.

2. delta på eit seminar om vitskapleg kjeldebruk, i samband med den obligatoriske øvingsoppgåva.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Eksamen er ei tre vekers oppgåve med oppgitt tema.

Oppgåva omfattar to tema: Grammatikk på om lag 2000 ord og anna språkvitskap på om lag 1000 ord. Studentane vil få tilbod om eitt rettleiingsmøte i løpet av eksamensperioden.

Oppgåva skal skrivast på fransk.

Grammatikk tel 2/3 og språkvitskap tel 1/3 av samla karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Grammatikk: om lag 200 sider henta frå ein større franskspråkleg grammatikk, mellom 50 og 100 sider språkvitskapleg teori.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for fransk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 13:00
  Trekkfrist
  26.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen