Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 2

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vårsemesteret, 6. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tar faget som fag I.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet fransk fagdidaktikk innanfor to hovudområde:

 • Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning
 • Tekstforståing og læringsprosessar

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheiter:

KunnskapStudenten

 • har innsikt i fransk som dannings- og dugleiksfag
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske omgrep
 • har innsikt i teoriar om språk og kommunikasjon

FerdigheiterStudenten

 • kan bruke dei tilegna omgrepa i analyse av læringsprosessar i franskfaget
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på fransk innan fagfeltet

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i fransk på 100-nivå inkludert 5 studiepoeng fransk fagdidaktikk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Opptak til integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og rettleiing.

Om lag 2 timar per veke i 8 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane seinast fire veker før eksamen få godkjent eit munnleg innlegg på fransk (ca 10 minutt) knytt til mappetekstane, pensum og praksis. Studentane utarbeider innlegget i samråd med faglærar. Manuskriptet til innlegget skal leverast samstundes med innlegget.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer på grunnlag av ei vurderingsmappe med to tekstar på til saman om lag 2500 ord, ikkje medrekna innhaldsliste, litteratur og vedlegg. Tekstane skal skrivast på fransk. Dei to tekstane i vurderingsmappa tel båe 50% av samla karakter.

Vurderinga skjer på grunnlag av retningsliner for oppgåvene vert gitt i studiet.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 350 sider.

I pensumoversynet på internett ligg det opplysningar om kva tekstar som til ei kvar tid er pensum.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for fransk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  24.05.2023, 13:00
  Trekkfrist
  10.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen