Hjem
Studentsider
Masteremne

Introduksjon til medisinsk genetikk og genetisk rettleiing

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:

I emnet skal studentane tileigne seg kunnskap om medisinsk-genetisk verksemd, basalbiologi, genetisk risikoberekning og mekanismar for populasjonsgenetikk. Emnet skal også gi studentane ei kort innføring i kommunikasjons- og rettleiingsteori.

Innhald:

Emnet gir ein introduksjon til korleis medisinsk- genetisk verksemd er organisert og regulert, og danner grunnlag for innsikt i korleis genetisk utgreiing og genetisk rettleiing føregår. Emnet gir innsikt i individuelle og samfunnsmessige utfordringar knytt til medisinsk bruk av bioteknologi. Basalbiologi og risikoberekningar med relevans for medisinsk genetikk inngår i emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i organisering, regulering og utfordringar knytt til medisinsk-genetisk verksemd
 • innsikt i korleis genetisk utgreiing og genetisk veiledning føregår
 • innsikt i nokre sentrale prinsipp i kommunikasjon og rettleiing

Studenten kan:

 • forklare oppbygging av og prosesser i ei human celle
 • forklare prinsippa for embryologiske misdannings-mekanismar
 • gjere greie for molekylærgenetiske strukturar og prosessar
 • forklare prinsipp for nedarving
 • forklare genetiske og biologiske prinsipp, og forstå korleis dei kan bidra til sjukdom
 • gjere greie for prinsipp for genetisk risikoberekning
 • forklare mekanismar for populasjonsgenetikk

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utføre risikoberekningar og gjentakingsrisiko for ulike genetiske sjukdomar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk reflektere over etiske dilemma og utfordringar i genetisk rettleiing

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studierett på masterprogram i helse og samfunn - studieretning: genetisk veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og tilbakemelding
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktiv deltaking på seminar og i gruppearbeid

Obligatoriske oppgåver

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen - 4 timer

Hjelpemiddel til eksamen

Lommekalkulator

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen