Hjem
Studentsider
Masteremne

Genetisk utgreiing og -rettleiing

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGENV302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

I emnet skal studenten tileigne seg utdjupande kunnskap om pasientretta genetisk utgreiing og rettleiing for ulike genetiske sjukdomar. Det skal gi innsikt i korleis genetisk sjukdom, og risiko for genetisk sjukdom, påverkar individet og familien. Emnet skal bidra til å utvikle refleksjon og forståing av medisinske-, samfunnsmessige- og etiske utfordringar i medisinsk-genetisk verksemd.

Innhald:

Klinisk genetikk - pasientretta genetisk utgreiing og rettleiing

 • Utgreiing og rettleiing knytt til hyppig førekommande genetiske sjukdommar (til dømes hjerte/kar-sjukdommar og kreft)
 • Utgreiing og rettleiing knytt til prenatal diagnostikk
 • Utgreiing og rettleiing knytt til sjeldne genetiske sjukdommar/syndrom
 • Introduksjon til journalføring
 • Introduksjon til konstruering av slektstre ut frå familieanamnese
 • Aktuelle pasientregistre for genetiske sjukdomstilstandar

Emnet gir grunnleggande kunnskap om kommunikasjons - og genetisk rettleiingsteori

Kort innføring i genetisk laboratoriediagnostikk - molekylærgenetisk, cytogenetisk og biokjemisk

 • Prinsipp, tolking og nytte av medisinsk genetisk laboratoriediagnostikk
 • Bruk av bioinformatikk

Fagområder relatert til genetisk veiledning: Psykologi, Etikk, Jus

 • Psykiske reaksjonsmønstre relatert til krise, stress og meistring
 • Familiedynamikk
 • Etiske utfordringar og dilemma knytt til medisinsk bruk av bioteknologi
 • Sentrale debattar/meiningsutvekslingar knytt til medisinsk bruk av bioteknologi
 • Grundig innføring i lovverk og retningsliner som regulerer medisinsk-genetisk verksemd

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten har:

 • god innsikt i utgreiing og rettleiing knytt til hyppig førekomande genetiske sjukdommar
 • god innsikt i utgreiing og rettleiing knytt til prenatal diagnostikk
 • innsikt i utgreiing og rettleiing knytt til sjeldne genetiske sjukdommar/syndrom
 • god innsikt i korleis genetisk sjukdom, og risiko for genetisk sjukdom påverkar individet, familien og samfunnet
 • kjennskap til prinsipp for journalføring
 • grunnleggande kunnskap om kommunikasjonsteori og teori om rettleiing med relevans for fagfeltet
 • kjennskap til pasientregistre for genetiske sjukdomstilstandar
 • kjennskap til bruk av bioinformatikk i genetisk kartlegging
 • kjennskap til viktige debattar knytt til medisinsk bruk av bioteknologi
 • god innsikt i lovverk og retningslinjer som regulerer medisinsk genetisk verksemd

Studenten kan:

 • forklare prinsipp, tolking og nytte av nokre vanlege laboratoriediagnostiske metodar
 • forklare korleis slektstre konstruerast ut frå familieanamnese
 • forklare psykiske reaksjonsmønstre relatert til krise, stress og meistring
 • forklare relevante familiedynamiske prinsipp

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • identifisere etiske dilemma og utfordringar i genetisk rettleiing
 • konstruere slektstre ut frå familieanamnese

Generell kompetanse

Studenten har:

 • god evne til kritisk refleksjon over etiske dilemma og utfordringar i genetisk rettleiing
 • evne til kritisk refleksjon over eiga rolle og posisjon som genetisk rettleiar

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studierett på masterprogram i helse og samfunn - studieretning: genetisk veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar knytt til obligatoriske oppgåver
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Aktiv deltaking på seminar og i gruppearbeid
 • Deltaking på kommunikasjonskurs

Vurderingsformer

Eksamen består av:

 • Skriftleg skuleeksamen på 4 timer (40%)
 • Skriftleg individuell semesteroppgåve (60%)

Hjelpemiddel til eksamen

Lommekalkulator

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no