Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, innføringsemne

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Geografi har ei rolle innan samfunns- og naturvitskap og som brubyggjar mellom desse to retningane. Emnet skal gjere studentane kjende med geografifaget si historie og ulike faglige retningane i geografifaget. Studentane får ei i innføring i sentrale geografiske omgrep, teoriar, metodar og tenkjemåtar. Eit feltkurs på Vestlandet gir ei innføring i korleis observasjonar i felt vert skildra, tolka og kobla til den teoretiske litteraturen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om geografifaget si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.
 • har kunnskap om dei sentrale tema, teoriar og problemstillingar innanfor geografifaget.
 • har kunnskap om meininga av skala i det geografiske rom og prosessar på ulike tidsaksar.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi ei vitskapleg skildring av observasjonar i felt
 • kan bruke eit presist fagspråk
 • kan bruke akademisk referanseteknikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle kunnskap om kva som kjenneteiknar geografi som fag.
 • kan drøfte samanhengen mellom naturressursar og samfunnsutvikling.
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-15 førelesingar

1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 6-7 seminar

1-2 dager feltkurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Godkjend rapport frå feltkurs
 • Medstudentevaluering både skriftleg og munnleg
 • 1 obligatorisk seminar

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 4 timer

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for geografi

studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  31.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted