Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klima, oseanografi og biogeografi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gi innsikt i jordas økosystem og biologiske mangfald, samt dei viktigaste fysiske og kjemiske prosessar som verker i atmosfæren og havet over ulike tidsskalaer. Studentane skal bli kjent med grunnleggjande prinsipp innan biogeografi, meteorologi, klimatologi og oseanografi, og vere i stand til å greie ut om samspelet mellom hav, atmosfære og biosfære.

Innhald

Første del av emnet tar for seg biogeografiske forhold, der det blir gitt ei innføring i økologisk teori med fokus på å forstå dei miljømessige vilkåra for fordelinga av biom på jorda. Tema knytt til meteorologi, klima og oseanografi vil deretter bli gjennomgått i meir detalj, med fokus på å forstå samspelet mellom hav og atmosfære. I tillegg vil mennesket sin påverknad på Jordas klima, hav og økosystem bli diskutert. Emnet inkluderer obligatoriske seminar i meteorologi, klimatologi og oseanografi og ein dagsekskursjon knytt til den biogeografiske delen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om globale oseanografiske prosessar og korleis dei påverkar regionale og lokale klimatiske forhold
 • har brei kunnskap om den romlege fordelinga av biogeografiske soner og biom i eit globalt, regionalt og lokalt perspektiv
 • har brei kunnskap om globale atmosfæriske og klimatologiske prosessar, og korleis dei påverkar fordelinga av klimasoner på jorda
 • har ei integrert forståing av det naturlege samspelet mellom hav, atmosfære og biosfære
 • har kunnskap om korleis naturforhold og klimaendringar har innverknad på folk og samfunn
 • har kunnskap om korleis menneskets areal- og ressursbruk har innverknad på jordas klima og naturmiljø
 • kan forklare forskjellen mellom vêr og klima, samt greie ut om dei viktigaste kjeldene til interne svingingar i klimasystemet knytt til samspelet mellom atmosfære og hav

Ferdigheter

Studenten

 • kan kjenne att biom som fins i Skandinavia og Norge, og forklare korleis desse reflekterer globale biogeografiske mønster
 • kan bruke Köppens klassifikasjonssystem for klimasoner og forklare korleis dette heng saman med utbreiinga av globale biom
 • kan lese og tolke vêrkart, og ut frå dette vurdere korleis lokale vêrforhold heng saman med storskala atmosfærisk sirkulasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over og kan bruke eit presist fagspråk knytt til biogeografi, meteorologi, klimatologi og oseanografi
 • kan gjere kritiske refleksjonar rundt mennesket si rolle i globale klimaendringar
 • har innsikt i korleis mennesket kan påverke biogeografiske mønster gjennom blant anna arealbruk og introduserte artar, og kva for betyding dette har for naturforvaltning i ein klimatisk og biogeografisk kontekst

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO111, GEO110/GEO115

Studiepoengsreduksjon

Om du har tatt BIO202 før 2009 vil du få 5 studiepoeng i reduksjon for GEO113.

GEO112 gir 10 studiepoeng (full) reduksjon for GEO113.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 1-2 førelesingar á 2 timer pr. veke. Totalt 15-20 førelesingar
 • 5-8 seminar á 2 timer pr. veke.
 • 1 heildagsekskursjon  

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlege innleveringar av 3-5 oppgåver og deltaking på dagsekskursjon.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Skuleeksamen (5 timer)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen