Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ein introduksjon til problemstillingar og tema i samfunnsgeografien.

Emnet tar opp tema som økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling). Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og som vekslar mellom føretaks-, produksjonssystems- og samfunnsperspektiv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan greie ut om samfunnsgeografi knytt til næringsliv, lokalisering av arbeidsplassar og miljøeffektar i Noreg og internasjonalt.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan drøfte teoretiske og praktiske problemstillingar relevant for mellom anna lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, arbeid med regionale utviklingsstrategiar, undervisning og forsking.
  • kan bruke fagterminologien i emnet.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle fagleg forankra synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn i fagområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

  • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO621 og GEOG121.
  • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO625.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

  • 1-2 førelesningar á 2 timer pr. veke. Totalt 10-12 førelesningar
  • 4 obligatoriske halvdagseminar med definerte aktivitetar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent to seminarpresentasjonar basert på gruppearbeid (3-4 studentar per gruppe). Studentane førebur på seminar 1 og legg fram presentasjonen på seminar 2. Tilsvarande førebuing på seminar 3 blir lagt fram på seminar 4. Seminara og førebuande aktivitetar er obligatoriske. Fritak basert på søknad kan bli innvilga for inntil ein av presentasjonane som då blir erstatta med innlevering av skriftleg oppgåve med tildelt tema (omfang 3000 ord).

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 5 timar skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon