Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ein introduksjon til problemstillingar og tema i samfunnsgeografien.

Emnet tar opp tema som økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling). Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og som vekslar mellom føretaks-, produksjonssystems- og samfunnsperspektiv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan greie ut om samfunnsgeografi knytt til næringsliv, lokalisering av arbeidsplassar og miljøeffektar i Noreg og internasjonalt.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte teoretiske og praktiske problemstillingar relevant for mellom anna lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, arbeid med regionale utviklingsstrategiar, undervisning og forsking.
 • kan bruke fagterminologien i emnet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle fagleg forankra synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn i fagområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

 • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO621 og GEOG121.
 • Emnet overlappar 10 studiepoeng med GEO625.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 1-2 førelesningar á 2 timer pr. veke. Totalt 10-12 førelesningar
 • 4 obligatoriske halvdagseminar med definerte aktivitetar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent to seminarpresentasjonar basert på gruppearbeid (4-6 studentar per gruppe). Studentane førebur på seminar 1 og legg fram presentasjonen på seminar 2. Tilsvarande førebuing på seminar 3 blir lagt fram på seminar 4. Seminara og førebuande aktivitetar er obligatoriske. Fritak basert på søknad kan bli innvilga for inntil ein av presentasjonane som då blir erstatta med innlevering av skriftleg oppgåve med tildelt tema (omfang 3000 ord).

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  19.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted