Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Ressursforvaltning og global utvikling

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentane får ei innføring i måtar natur og samfunn interagerer på i forvaltning av naturressursar. I løpet av kurset skal studentane samanfatte den generelle kunnskapen i ei konkret prosjektoppgåve.

Kurset dreier seg om ressursforvaltning og miljøeffektar i Asia, Afrika, og Latin-Amerika, med fokus på jordbruk, skogbruk, og husdyrhald. Ein del forhold som påverkar den lokale ressursforvaltning vert teken opp (økologi, demografi, samfunnsstruktur, kunnskapssystem, modernisering/marginalisering), og dei effektar ein gitt praksis inneber (land degradering, stabilisering m.m.).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for klassiske og nyare teoriar om tilhøvet mellom landbruk, skogbruk, befolkningsutvikling og miljø.
 • kan gjere greie for klassiske og nyare teoriar om utvikling i det globale sør.
 • kan gi ei oversikt over produksjon og fordeling av mat frå det enkelte bruk til den globale matvareøkonomien.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke systemperspektiv på analyse av ressursar, teknologi og samfunn knytt til matproduksjonen.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gi kritiske vurderingar av ulike perspektiv på miljø- og utviklingsdiskursar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB. Kurset er obligatorisk for alle studentar ved Bachelorprogrammet i utviklingsstudiar.

Kurset er ikkje obligatorisk, men eit valemne i spesialiseringa i geografi for studentar ved Bachelorprogrammet i geografi.

Arbeids- og undervisningsformer

1 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-14 førelesingar

1 seminar á 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent skriftleg essay, ca. 4 sider

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer en tredjedel av kursporteføljen hvert semester. GEO131 vil derfor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  25.02.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  11.02.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted