Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mat, miljø og berekraftig utvikling

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentane får ei innføring i lokale og globale matsystem, utviklingsteori og politisk økologi. I løpet av kurset skal studentane samanfatte den generelle kunnskapen i ei konkret prosjektoppgåve.

Kurset handlar om den mest grunnleggande problemstilliga for berekraftig utvikling: Korleis sikre nok mat til verdas befolkning og samstundes forvalte miljøet på ein berekraftig måte? Det vert lagt vekt på kunnskap om ulike system for matproduksjon i landbruk, fiske, akvakultur, skogbruk og husdyrhald i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Sentrale tema er global mathandel, ulik fordeling og matsikkerheit, samt miljøeffektar, ressursforvalting og miljøpolitikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan gjere greie for teoriar om tilhøvet mellom landbruk, befolkningsutvikling, miljø og matsikkerheit
  • kan gjere greie for teoriar om utvikling i det globale sør
  • Kan gjere greie for diskursar og narrativ om miljø og utvikling
  • kan gi ei oversikt over produksjon og fordeling av mat frå det enkelte bruk til den globale matvareøkonomien

Ferdigheiter

Studenten

  • kan bruke systemperspektiv på analyse av ressursar, teknologi og samfunn knytt til matproduksjonen
  • kan nytte akademisk skrive- og referanseteknikk

Generell kompetanse

Studenten

  • kan gi kritiske vurderingar av ulike perspektiv på miljø- og utviklingsdiskursar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-14 førelesingar

3 seminar á 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent skriftleg essay, ca. 4 sider

Obligatorisk arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 5 timar skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon