Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kvantitativ metode

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål

Målet med emnet er å gi ei innføring i kvantitative metodar som er relevante for både natur- og samfunnsgeografer, samt gi ei opplæring i bruk av programvare som kan nyttast til analyse av kvantitative data.

Innhold

Emnet tar for seg metodar som blir brukt innan geografifaget ved analyse av kvantitative data. Dette inkluderer deskriptiv statistikk, sannsynlighetsfordelinger, hypotesetesting, korrelasjons- og regresjonsanalyse, samt en introduksjon til multivariat analyse. Studentene vil få en innføring i praktisk bruk av kvantitative metoder gjennom seminarer/datalaber der ekte datasett vil bli brukt som eksempler.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for kva som definerer kvantitative data, korleis dei blir samla inn og kva dei kan brukast til.
 • har god kunnskap om deskriptiv statistikk.
 • har oversikt over analysemetodar som blir brukt til å sjå på samanhengar mellom ulike typar variablar og datasett.
 • har grunnleggande kunnskapar om multivariat analyse.

Ferdigheter

Studenten

 • beherskar grafisk framstilling av data.
 • kan gjennomføre grunnleggande kvantitativ analyse i eit relevant statistikkprogram
 • kan sette opp og gjennomføre ulike typar hypotesetestar
 • kan bedømme signifikansen av eit gitt resultat frå ein statistisk analyse

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over grunnleggande fagterminologi knytt til statistikk og kvantitativ metode
 • kan gjere ei generell vurdering av kva statistiske metodar som kan nyttast til analyse av ulike typar data

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 1 førelesing á 2 timer pr. veke, totalt 5-6 førelesingar.
 • 1 datalab/seminar á 2 timer pr. veke, totalt 3-5 datalab/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlege innleveringar av 3-5 oppgåver.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 3 timar.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  09.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted