Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Miljøforvaltning og planlegging

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset gir ei fordjuping i tverrfaglege innfallsvinklar på miljøvern og planlegging i forsking og forvaltning.

Emnet gir ei generell innføring i ressursforvaltning, planlegging og miljøvern. Gjennom lokale og globale døme ser ein på korleis miljøet i verda endrar seg. Det vert gitt ei innføring i norsk miljøforvaltning, særleg med tanke på moglegheiter og problem i tverrfagleg forvaltnings-, planarbeid og forsking. Tema som blir tatt opp er miljø- og arealplanlegging, ressursforvaltning, juridiske verkemiddel, økonomi og miljøpolitikk, økologi og biodiversitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging av og verkemåte i offentlig miljøforvaltning i Norge
 • kjenner hovedtrekka i viktige norske miljølover
 • har kunnskap om hovedtrekka i planhierarkiet frå reguleringsplan til kommuneplanens arealdel
 • kjenner forskrifta om konsekvensutreiingar (KU), kva som utløyser bruken av KU og kan gi ei kritisk vurdering av ei KU.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan finne, vurdere og vise til relevant kunnskap, data og teori, og framstille og bruke det til å svare på aktuelle miljøfaglege og planleggingsrelaterte spørsmål.
 • kjenner og kan tolke og bruke norske arealplankart.

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd generell kompetanse om norsk miljøforvaltning og arealplanlegging.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO110/GEO115

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 14-16 førelesingar.

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 4-6 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 5 timar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.11.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen