Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Miljøforvaltning og planlegging

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset gir ei fordjuping i tverrfaglege innfallsvinklar på miljøvern og planlegging i forsking og forvaltning.

Emnet gir ei generell innføring i ressursforvaltning, planlegging og miljøvern. Gjennom lokale og globale døme ser ein på korleis miljøet i verda endrar seg. Det vert gitt ei innføring i norsk miljøforvaltning, særleg med tanke på moglegheiter og problem i tverrfagleg forvaltnings-, planarbeid og forsking. Tema som blir tatt opp er miljø- og arealplanlegging, ressursforvaltning, juridiske verkemiddel, økonomi og miljøpolitikk, økologi og biodiversitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging av og verkemåte i offentlig miljøforvaltning i Norge
 • kjenner hovedtrekka i viktige norske miljølover
 • har kunnskap om hovedtrekka i planhierarkiet frå reguleringsplan til kommuneplanens arealdel
 • kjenner forskrifta om konsekvensutreiingar (KU), kva som utløyser bruken av KU og kan gi ei kritisk vurdering av ei KU.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan finne, vurdere og vise til relevant kunnskap, data og teori, og framstille og bruke det til å svare på aktuelle miljøfaglege og planleggingsrelaterte spørsmål.
 • kjenner og kan tolke og bruke norske arealplankart.

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd generell kompetanse om norsk miljøforvaltning og arealplanlegging.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO110/GEO115

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 14-16 førelesingar.

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 4-6 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 5 timar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO281 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.11.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  21.10.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted