Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Det rurale i endring

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEO282
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Rurale område har gjennomgått omfattande endringar dei siste tiåra. Landbruket som i mange århundre har vore ein av berebjelkane for busetting i rurale område har mista denne sentrale rolla. Samtidig har den politiske styringa av landbruket blitt meir omfattande med ei større vektlegging av produksjon av miljøgode. Rurale område er framleis viktige for matproduksjonen samtidig som dei speler ei sentral rolle for - energiproduksjon og som kulturlandskap, rekreasjonsområde og turistattraksjonar. Vi kan forvente at klimaendringar vil påverke matproduksjonen men også arealforvaltning generelt, til dømes gjennom ekstremverhendingar.

Emnet bruker landskapsperspektivet som ein innfallsvinkel til å belyse endringar i rurale område i Norges og Vest-Europas i tid og rom.

Emnet startar med ein gjennomgang av ulike tilnærmingar til studiet av landskap. Langtidstrendane i korleis rurale område har endra seg blir drøfta. Vi viser korleis ulike type metodar kan brukast for å studere trendane og kva reiskaper offentleg forvaltning har for å påverke endringane. Vi ser på drivkreftene i omforming av jordbrukslandskapet, som for eksempel, globale marknadsendringar og ny teknologi bl.a. knytt til energiproduksjon, både med tanke på ulike typar driftsformer og dei miljøkonsekvensane som følgjer av desse. Endelig vert det drøfta korleis globale miljøendringar, som for eksempel, klimaendringar vil påverke bl.a. biodiversitet og matproduksjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har utvikla forståing for ulike tilnærmingar til landskap og kulturlandskap i forsking og forvaltning.
 • har erverva seg kunnskap om endringstrendane i rurale område.
 • har oversikt over viktige metodar som blir brukt i landskapsforskinga.
 • har oppnådd innsikt i drivkrefter som ligg bak endringar i rurale område.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere ei kritisk analyse av dei viktigaste drivkrefter bak endringar i rurale område og dei komplekse samanhengane mellom dei.
 • kan reflektere over miljøkonsekvensane av landskapsendringar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd seg grunnleggande kunnskap om samspelet mellom ulike faktorar som er sentrale i landskapsforvaltning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO110/GEO115, GEO111, GEO112/GEO113 og GEO131. Anbefalast kombinert med GEO281 og GEO293.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 1-2 førelesingar á 2 timer pr. veke. Totalt 11-13 førelesingar.
 • 1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 5-7 seminar
 • 1 halvdagsekskursjon

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

 • Skriftleg oppgåve (40%)
 • 5 timar skriftleg eksamen (60%)

Alle vurderingsdelar må vere bestått i same semester. Delkarakterar og samla karakter blir publisert i Studentweb.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no