Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Miljøgeografisk feltkurs

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEO293
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (kan bli undervist på engelsk)
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og eit feltområde enten ein stad i Noreg eller i utlandet, fyrst og fremst Europa. Feltområdet vil variere frå år til år.

Mål og innhald

Studenten skal lære korleis problemstillingar, hypotesar og forskingsopplegg vert utvikla gjennom ei miljøgeografisk feltoppgåve, og ta i bruk miljøgeografiske metodar og teknikkar. Gjennom arbeidet med feltstudiet får studentane innsikt i og erfaring med sentrale miljøgeografiske tema som teoretisk og metodisk har vært tatt opp i andre kurs som GEO 293 bygger på. Det kan f.eks. være arealplanlegging, ressursbruk, landskapsendringar, klimaomstilling og forvaltning av biologisk mangfald.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere nytte av sentrale miljøgeografiske tema, kjelder, metodar og teoriar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan formulere ei miljøfaglieg problemstilling, og gjennomføre ein analyse med tilhøyrende drøfting
 • kan gjennomføre ei avgrensa miljøgeografisk feltundersøking/forskingsprosjekt på eigen hand eller i samarbeid med andre
 • kan bruke kvantitative og/eller kvalitative felt- og analysemetodar, som for eksempel intervju, tekstanalyse, flybildetolkning, kartografi og GIS
 • kan bruke akademisk argumentasjon, skrive- og referanseteknikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd kompetanse om sentrale miljøfaglege problemstillingar og korleis slik kunnskap kan framstillast i ein skriftleg samanheng.
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.
 • kan gjennomføre søk etter relevant litteratur, referere til litteratur og setje opp referanse-/litteraturliste.

Krav til forkunnskapar

GEO110, GEO111, GEO113, GEO124, GEO125 og GEO131, eller tilsvarande.

GEO204, GEO206 og GEO282 kan takast i same semester.

Krav til studierett

Ope, men talet på plassar er avgrensa. Opptak skjer etter denne prioriteringa:

 1. Studentar på bachelorprogrammet i geografi og studentar på bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag med spesialisering i geografi i 6. semester.
 2. Studentar på bachelorprogrammet i geografi og studentar på bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag med spesialisering i geografi i 4. semester.
 3. Utvekslingsstudenter med godkjent bakgrunn.

Arbeids- og undervisningsformer

1 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 1-2 førelesingar.

1-2 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 5 seminar

Feltkurs 5-7 dagar. Talet på dagar avheng av reiseavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på feltkurs og seminar. Obligatorisk krav kan berre gjennomførast ein gong og er gyldig frå det semesteret det er gjennomført og godkjent.

Vurderingsformer

Feltrapport som gruppeeksamen der 2-3 studentar skriv rapporten saman.

Individuell justerande munnleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

GEO241 (10 poeng), GEO271 (10 poeng) og GEO291 før 2016 (10 poeng).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Feltrapport og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  23.05.2019
  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   06.06.2019, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   11.06.2019