Hjem
Studentsider
Masteremne

Særemne i naturgeografi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEO312
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust og vår uregelrett

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten ei djupare innføring i aktuelle forskingstema i naturgeografi, gjerne med relevans for masteroppgåva. Emnet skal formidle forståing for aktuelle forskingstema i naturgeografi. Tema varierer frå år til år.

Studiet kan ta opp tema som klima- og miljøendringar, vidaregåande geomorfologi, vegetasjons- og miljøendringar, marin geografi og fjernmålingsteknikkar for overvaking av miljøendringar. Etter avtale med rettleiar kan eige pensum definerast i dette emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innanfor det utvalte naturgeografiske fagområdet og spesialisert innsikt i eit avgrensa fagområde
 • har inngåande kunnskap om det naturgeografiske fagområdets vitskapelege teori og metodar

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan presentere eige deltema i ein skriftleg rapport basert på relevant litteratur
 • kan presentere eige deltema og gjere greie for relevant litteratur i plenum
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar innanfor eit naturgeografisk fagområde og arbeide sjølvstendig med praktisk og/eller teoretisk problemløysing

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante naturgeografiske problemstillingar
 • kan bruke sin kunnskap og ferdigheiter på nye område og beherskar naturgeografien sine uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor naturgeografi, både skriftlig og munnleg

Krav til forkunnskapar

GEO212 og GEO291, eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

GEO215, GEO217

Krav til studierett

 • Masterprogrammet i geografi med spesialisering i naturgeografi (MASV-GEOG)
 • Master's Programme in Physical Geography (MASV-PHYG)

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og førelesningar etter behov, tilpassa 300 nivå.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarinnlegg

Vurderingsformer

Semesteroppgåve og munnleg eksamen.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no