Hjem
Studentsider
Masteremne

Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEO313
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Metodane nytta i kvartærgeologisk/naturgeografisk forsking er i stadig endring, og det kjem heile tida til ny teknologi som vert teken i bruk for å betre kunne kvantifisere jordoverflata, prosessmiljøa og sedimenta som vert avsett av ulike eksogene prosessar. Målet med emnet er å gje ei innføring i ulike metodar som vert nytta til å gjennomføre kvartærgeologiske og naturgeografiske forskingsprosjekt, og gjere studentane betre rusta til å møte dei praktiske utfordringane knytt til felt- og/eller laboratoriebasert forskingsprosjekt i kvartærgeologi, naturgeografi og paleoklima.

Emnet tek sikte på å gje ei innføring i korleis ein kan samle inn geologiske prøvar frå jordoverflata (innsjøsedimenter, jordprøver etc.), samt ulike geofysiske metodar for å kvantifisere jordoverflata (georadar, LIDAR, CHIRP etc.). Vidare vil ein arbeide med dei same prøvane som ein har samla inn gjennom feltarbeidet i laboratoriet, der ein vil få innføring i ein del sentrale metodar (magnetiske metodar, geokjemiske metodar, fysiske sedimentparametre etc.) for å kunne kvantifisere sedimenter avsett av ulike geomorfologiske agensar. Ein vil også arbeide med ulike metodar for å handsame geografisk informasjon samla inn under feltarbeidet (georadardata, djupnedata frå innsjøar, kartdata etc.), og det vil bli gjeven ei innføring i statistiske metodar, samt handsaming og visualisering av kvantitative data. I dette arbeidet vil ein få kjennskap til ulike typar programvare som til dømes ArcGis, RadExplorer, Agisoft, R, Microsoft Excel og ERDAS.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan identifisere kva teknikkar som er naudsynt for å gjennomføre eit kvartærgeologisk feltarbeid basert på gitte problemstillingar
 • kan skissere kva teknikkar som eignar seg for analyse av ulike sedimenttypar i laboratoriet basert på gitte problemstillingar
 • kan innhente og skildre geofysiske data samla inn i felt
 • kan presentere og tolke geografiske data som kan nyttast i forskingssamanheng
 • kan organisere og gjennomføre eige feltarbeid basert på gitte problemstillingar

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegg og gjennomføre feltarbeid.
 • kan nytte ulike typar prøvetakingsutstyr for å ta borkjernar i innsjøar
 • kan summere og tolke informasjon innhenta med ulike geofysiske meodar
 • kan tolke radiogram og grafar som skildrar tidsseriar
 • kan framstille og drøfte data som er samla inn med ulike feltteknikkar
 • kan konkludere om genese og prosessmiljø for ulike typar geologisk materiale avsett av ulike geomorfologiske agensar.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vurdere kva feltteknikkar som kan nyttast til å løyse ulike kvartærgeologiske problemstillingar
 • kan planleggje og gjennomføre feltarbeid i samsvar med gjeldande HMS-retningslinjer
 • kan planleggje og gjennomføre eit laboratorieforsøk i samsvar med gjeldande HMS-retningslinjer
 • kan demonstrere evne til å arbeide individuelt og i gruppe i feltsituasjonen og på laboratoriet

Krav til forkunnskapar

GEO110/ GEO115, GEO215, GEO212 og GEO291, eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

10 studiepoeng overlapp med GEOV226

Krav til studierett

Ope for studentar på masternivå som oppfyller forkunnskapskravet.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Seminar/ tre til fire dagar
 • Feltøvingar/ tre dagar
 • Laboratorieøvingar/ fem dagar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminardeltaking, feltøvingar med skriftleg innlevering, og laboratoriearbeid med journal.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav kan berre gjennomførast ein gong og har ingen tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Mappevurdering av to rapportar. Begge må være bestått i same semester.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for geografi