Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEO620
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, lågare nivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Nett- og samlingsbasert

Mål og innhald

Kurset rettar seg mot lærarar og tilsette innan privat og offentleg sektor som er nysgjerrige på eller ser behovet for å analysere og visualisere romlege data i undervisning/arbeidsoppgåver. Både enkeltpersonar og samfunnet produserer og har tilgang til ei rekke romlege data som kan hjelpe oss å forstå og formidle samanhengar i natur og samfunn på ein måte som tidligare ikkje har vore mogleg. Verktøyet vi treng for å organisere, analysere og visualisere desse data, om det er for planlegging av lokale forhold eller for å auke læringsutbyte hos elevar, er geografiske informasjonssystem (GIS).

Målet med kurset er å gi ein introduksjon til GIS slik at studenten sjølv kan planlegge og gjennomføre alle stega i eit GIS-basert prosjekt. Gjennom kurset vil studenten opparbeide seg eit solid teoretisk og praktisk grunnlag som vil mogleggjere vidare sjølvstendig arbeid med meir avanserte analyser, enten i open eller proprietær GIS-programvare. Kurset skal formidle forståing for grunnleggande kartografiske omgrep og teori som utgjer basisen for å jobbe med geografiske data i GIS. Kurset har hovudfokus på praktisk GIS-arbeid, og praktiske øvingar nyttar open og gratis GIS-programvare (QGIS).

Kurset tar opp tema som

 • stadfesting av geografiske data og korleis ulike datamodellar blir brukt til å representere desse
 • oversikt over og innhenting av romlege data frå ulike kjeder i GIS-programvare
 • romlige databaser, datastrukturer og datakvalitet
 • teori rundt og praktisk øving med verktøy som blir brukt for å editere og analysere romlige data
 • visualisering av romlege data og utforming av tematiske kart

Kurset går over eit semester og er samlings- og nettbasert. Kurset startar i medio januar med ei frivillig dagssamling. Deretter jobbar studentane med materiell som er nettbasert fram til ei obligatorisk tre-dagars samling midt i semesteret. I slutten av mai leverer studentane ei eiga prosjektbasert oppgåve. Oppgåva kan være eit GIS-basert arbeid som er relevant for arbeidsgjevar eller å utarbeide GIS-basert materiell til undervisning. I heile kursperioden vil det være tilbakemelding og oppfølging frå undervisarar og til tider frå medstudentar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan...

 • definere og bruke sentrale kartografiske omgrep
 • beskrive ulike datamodellar og prinsipp for innhenting av geodata
 • forklare det teoretiske grunnlaget for vanlege GIS-analysar
 • ha oversikt over det norske kartgrunnlaget

Ferdigheitar

Studenten kan...

 • hente inn, organisere, utbetre og analysere geografiske data i GIS
 • integrere data frå ulike kjelder i romlege databaser
 • identifisere høvelege og gjennomføre eit bredt utval av vanlege GIS-analyser
 • evaluere kvaliteten på romlege data og GIS-baserte resultat.
 • planlegge og gjennomføre produksjon av eigne tematiske kart etter gjeldande prinsipp for god utforming ved hjelp av GIS-programvare

Generell kompetanse

Studenten...

 • har tilstrekkeleg kompetanse til å planlegge og ferdigstille GIS-baserte analyser
 • jobbar sjølvstendig med GIS-programvare og tar teoribaserte val som sikrar kvalitet på arbeidet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Studenten bør ha generell kunnskap om vanlig databehandling og PC-bruk.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset er nett- og samlingsbasert.

Samlingane er basert på seminarundervisning og praktisk arbeid i datalab. I heile perioden vil det vere tilbakemelding og oppfølgning frå undervisere og til tider medstudentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk 3-dagars samling midtveis i kurset
 • 3 obligatoriske innleveringar

Vurderingsformer

Mappevurdering

 • 2 ulike tematiske kart basert på praktisk arbeid
 • Prosjektoppgåve med relevant teori, datasett og geovisualisering

Begge komponentane må vere bestått for å få kurset bestått.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Institutt for geografi

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon