Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEO625
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir introduksjon til problemstillingar og sentrale tenkjemåtar i samfunnsgeografien. Emnet fokuserer på økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling). Utgangspunktet er økonomisk geografi som analyserer endringsprosessar i samfunnet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Undervisninga blir vidareført i kultur- og sosialgeografiske problemstillingar kopla mot spørsmål om stad og by.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan greie ut om samfunnsgeografi knytt til næringsliv, lokalisering av arbeidsplassar og miljøeffektar i Noreg og internasjonalt.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan drøfte teoretiske og praktiske problemstillingar relevant for mellom anna lokaliseringsvedtak, strategisk næringsplanlegging, arbeid med regionale utviklingsstrategiar, undervisning og forsking.
  • kan bruke fagterminologien i emnet.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle fagleg forankra synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn i fagområdet.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar 15 studiepoeng mot GEO121 og GEO621

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 forelesningar á 2 timer pr. veke + en halvdagssamling med 3 forelesninger

Totalt 10-12 forelesningar

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 8-9 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no