Hjem

Utdanning

Masteremne

Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Vår (fargekode: blå)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i statistiske metodar for analyse av observerte og numerisk modellerte storleikar i oseanografi og meteorologi. Dette inkluderer deskriptiv statistikk, hypotesetesting og sannsynsfordeling. Emnet vil vidare omhandle frekvensanalyse og filtrering av tidsseriar, samt identifisering av romleg samvariasjon ved hjelp av metodar som lineær regresjon, korrelasjonsanalyse og empiriske ortogonale funksjonar. Teorien vil bli nytta på geofysiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

- handtere og systematisere observasjons- og modelldata for statistisk analyse, og presentere resultata av analysen

- rekne ut og drøfte grunnleggjande statistiske eigenskapar

- utføre hypotesetesting

- finne korrelasjon og regresjon mellom tidsseriar

- identifisere frekvensfordelinga i ein tidsserie

- identifisere romlig struktur i data

- presenterer resultat av ein analyse i ein vitskapleg rapport

Krav til forkunnskapar

GEOF105, eller GEOF120 og GEOF130 (og STAT110), eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

GEOF110 som kan takast parallelt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesning 3 timar pr. veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prosjektoppgåve
(Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.)

Vurderingsformer

Prosjektoppåva må vere bestått for å gå opp til eksamen. Slutteksamen, skriftleg 4 timar. Dersom færre enn 10 påmeldte, kan det bli munnleg eksamen. Tillatne hjelpemiddel på eksamen: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

 

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Geofysisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.05.2018
  Sted