Hjem

Utdanning

Masteremne

Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOF210
 • Talet på semester1
 • Språk

  Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhald

Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i statistiske metodar for analyse av observerte og numerisk modellerte storleikar i oseanografi og meteorologi. Dette inkluderer deskriptiv statistikk, hypotesetesting og sannsynsleghet. Emnet vil vidare omhandle frekvensanalyse og filtrering av tidsseriar, samt identifisering av romleg samvariasjon ved hjelp av metodar som lineær regresjon, korrelasjonsanalyse og empiriske ortogonale funksjonar. Teorien vil bli nytta på geofysiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- kan teste hypoteser

- kan dra slutningar basert på eit utval data og talfeste uvissa knytt til dette

Ferdigheiter

Studenten

- kan handsame og systematisere observasjons- og modelldata for statistisk analyse

- kan presentere resultata av analysen

- kan finne korrelasjon og regresjon mellom tidsseriar

- kan identifisere frekvensfordelinga i ein tidsserie

- kan identifisere romlig struktur i data

Generell kompetanse

Studenten

- kan berekne og drøfte grunnleggjande statistiske eigenskapar

- kan presentere resultat av ein analyse i ein vitskapleg rapport

Krav til forkunnskapar

GEOF105, eller GEOF120 og GEOF130 (og STAT110), eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

GEOF110 som kan takast parallelt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning 3 timar pr. veke.

Øvinger 2 timar pr. veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent prosjektoppgåve

Gyldig i 4 semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.

Vurderingsformer

Prosjektoppåva må vere bestått for å gå opp til eksamen. Slutteksamen, skriftleg 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@gfi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Geofysisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@gfi.uib.no

Tlf 55 58 26 04

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.02.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted