Hjem
Studentsider
Masteremne

Numerisk modellering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOF211
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk om berre norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 sp.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Vår Emnet inngår i undervisningsopptaket. Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:Emnet har som mål å bruke numeriske metodar til å løyse enkle problem i væskedynamikk. Vi vil drøfte styrke og veikskap til ulike skjema for adveksjon, svingingar og bølgjeprosesser samt diffusjon.

Innhald: Emnet gir ein oversikt over dei numeriske metodane som vi brukar til å løyse dei partielle differensiallikningane (til dømes gruntvasslikningene) i meteorologi og oseanografi. I tillegg til metodane vi brukar for å løyse startverdiproblem vil emnet òg vise korleis ein kan løyse diagnostiske randverdiproblem med gissing og retting.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

KunnskaparStudenten

 • veit korleis ein numerisk modell blir laga og korleis ulike numeriske skjema påverkar modellresultata
 • kan teste om eit numerisk skjema er stabilt
 • kan drøfte korleis oppløysinga av dei ulike skalaene påverkar modellresultata, og skilje mellom fysiske effektar og kunstige modell-effektar
 • veit korleis ein gissar og retter seg fram til løysinga av eit randverdiproblem

FerdigheiterStudenten

 • kan diskretisera ei likning på ein konsistent måte, og seie kor nøyaktig tilnærminga er
 • er i stand til å finne ut om dei ulike feilkjeldene som kan dukke opp i modellresultata, slik som fasefeil og dempingsfeil
 • kan drøfte kva for avgrensingar ein numerisk modell har

Generell kompetanseStudenten

 • kan bruke programmeringsverktøy til å gjere numeriske berekningar
 • kan bruke numeriske modellar som verktøy til å løyse dynamiske problem i meteorologi og oseanografi
 • forstår fagterminologien som blir brukt i modellering

Krav til forkunnskapar

GEOF110

Tilrådde forkunnskapar

Kjennskap til programmering.

Studiepoengsreduksjon

MAT258 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av førelesningar, arbeid med praktiske oppgåver og rekneøvingar.

Førelesningar og rekneøvingar, totalt 4 timar pr. veke i 15 veker

Rekneøvingar vert avtala, og finn stad i timar som det elles ville ha vore førelesningar i. Arbeidet med dei praktiske modelloppgåvene er sjølvsstudium, men visse problem knytt til arbeidet kan bli teken opp i førelesningane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av øvingane.

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering basert på 5 oppgåver levert gjennom semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling og enkel kalkulator tillate, i samsvar med modellar angitt i fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Geofysisk institutt.

Kontakt studieveileder@gfi.uib.no