Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Atmosfære- og havdynamikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOF213
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust
Emnet inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å presentere dei grunnleggjande likningane og bruken av desse på forskjellige fenomen i geofysisk væskedynamikk. Viktige fagområde i atmosfæren og havet er presentert og studert ved bruk av teori og øvingar.

Innhald
Viktige emne er geostrofi og vind-driven Ekman-straum, samt gravitasjonsbølgjer i homogen og sjikta væske - med og utan Coriolis-effekt. Kvasi-geostrofi vil bli nytta til å studera planetære og topografiske Rossby-bølgjer, der barotrop - og baroklin ustabilitet er introdusert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten
- forstår dei grunnleggjande prinsippa i storskala rørsle på ein roterende planet
- forstår dei styrande likningane for ulike fenomen i geofysisk væskedynamikk
- forstår grunnlaget for bølgjer i atmosfæren og havet
- forstår det grunnleggjande for stasjonær rørsle i atmosfæren og havet
- forstår grunnprinsippa for barotrop- og baroklin ustabilitet

Ferdigheiter

Studenten
- kan skalere og forenkle likningane for løysing av grunnleggjande dynamiske problem
- kan formulere og løyse problem i eit geostrofisk rammeverk
- kan formulere og nytta bølgjeteori på overflate- og indre bølgjer
- kan formulere og nytta Ekman-teori for ymse tilfelle av vindpådrag

Generell kompetanse

Studenten
- kan diskutere dei grunnleggjande likningane i dynamisk meteorologi og oseanografi
- kan utleie, skalere og forenkle dei grunnleggjande likningane
- kan presentere og diskutere grunnleggjande emne i atmosfæren og havet

Krav til forkunnskapar

GEOF110 og MAT212

Studiepoengsreduksjon

GEOF320, GEOF326, GEOF330: 10sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet, er det krav om ein studierett knytta til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av forelesingar og rekneøvingar
Forelesingar 2x2 timar per veke i 15 veker
Rekneøvingar: 2 timar per veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre godkjente obligatoriske innleveringsoppgåver. Godkjent obligatorisk aktivitet og godkjent midtvegseksamen er gyldig i det aktuelle og påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skriftlig midtvegseksamen, tel 20% av sluttkarakteren og er gyldig i to semester. Skriftleg eksamen på 5 timar, tel 80% og må vere bestått.

Haust 2020 og vår 2021 skal avsluttande digital skriftleg eksamen gjennomførast i eksamenslokale.

Grunna tiltaka mot spreiing av Covid-19 er UiB stengd for gjennomføring av campus-eksamen. Hausten 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@gfi.uib.no

Tlf 55 58 26 04

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  02.02.2021
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   16.02.2021, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen