Hjem
Studentsider
Masteremne

Atmosfæren sin generelle sirkulasjon

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOF327
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master og ph.d.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust 2019, anna kvar haust, oddetalsår. Emnet går berre dersom nok studentar melder ser.
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gje teoretisk innsikt i atmosfæren sin storskala sirkulasjon, energibudsjett og energioverføringar, og endringar i desse. Gjennomgangen dekkjer tropene, ekstratropene og stratosfæren, samt samspelet med havet.

Innhald:
Emnet introduserer hovudmønstra til atmosfæren sin storskala sirkulasjon i tropene, ekstratropene og stratosfæren. Dette inkluderer den sonale sirkulasjonen, sonalt spinn frå bevegelseslikninga og Lorenz sin energisyklus. Emnet tek vidare for seg vekselverkanden mellom virvlar og middelstraum, bølgjer i tropene og ekstratropene, vekselverknaden mellom stratosfæren og troposfæren, og korleis samspelet med havet og jordoverflata påverkar den storstilte, atmosfæriske sirkulasjonen. Emnet inneheld gjennomgang av teoriar om utvalde storskala fenomen som monsun, El Niño - sørleg svinging, Madden-Julian svinging og sonale svingingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har ei teoretisk forståing av dei viktigaste atmosfæremønstra i tropene, ekstratropene og stratosfæren
 • har ei teoretisk forståing av planetære bølgjer i tropene og ekstratropene, og vekselverknaden mellom virvlar og middelstraum
 • har forståing for samspelet med havet og landoverflata og korleis dette påverkar den storskala sirkulasjonen i atmosfæren
 • har forståing for viktige, storskala mønster og variasjonar i atmosfæren

Ferdigheiter

Studenten

 • er i stand til å formulere matematisk dei fysiske prinsippa som ligger til grunn for storskala sirkulasjon i atmosfæren
 • er i stand til å diagnostisere dei fysiske balansane i observasjonar, reanalyseprodukt og modeller
 • er i stand til å forklare, ved hjelp av matematisk og fysisk rammeverk, sentrale eigenskapar til atmosfæren sin sirkulasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forklare dei grunnleggjande fysiske mekanismane bak dei viktigaste, storskala sirkulasjonsfenomena i atmosfæren
 • kan delta i diskusjon om atmosfæren sin storskala fysikk ved hjelp av matematikk
 • kan tolka skilnader i storskala sirkulasjon mellom observasjonar, reanalyse og atmosfæremodeller
 • kan førebu og halda vitskaplege presentasjonar, og kan diskutera vitskaplege resultat i tråd med og vitskapleg

Krav til forkunnskapar

Bachelor i klima-, atmosfære- og havfysikk (kalt Bachelor i meteorologi og oseanografi inntil haust 2017), eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

GEOF213, GEOF352

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga, samt at du oppfyller ev opptakskrav. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av :
Førelesing, 4 timar i veka i 15 veker, inkludert øvingar med undervisningsassistent

I forelesingane er studentane aktivt med på oppgåveløysing og diskusjonar. Studentane presenterer semesteroppgåva si for studentgruppa og diskuterer i etterkant. Studentane vurderer kvarandre sine prosjekt medan forelesar og gruppeleiar gjer den endelege vurderinga.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av semesteroppgåve og frammøte på 70 prosent av øvingane er obligatorisk. Unntak kan bli innvilga etter søknad til programstyret for meteorologi og oseanografi. (Gyldig i to semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + det etterfølgjande semester.)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning i undervisningsåret er eksamen tidlieg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@gfi.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@gfi.uib.no

Tlf 55 58 28 93