Hjem
Studentsider
Masteremne

Mesoskala dynamikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOF328
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust. Emnet går dersom nok studentar melder seg.
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å introdusere studentane til atmosfæriske fenomen på skalaar frå eit par 100 meter til nokre få 100 kilometer, som vert omtala som mesoskala. Framfor alt vil studentane lære å identifisere og karakterisere ulike mesoskalafenomen og gjere greie for dei med fysiske og dynamiske uttrykk. Dette gjøres delvis med en synoptisk tilnærming.

 Innhald:

GEOF328 tek for seg ei rekkje vêrfenomen som har mindre skala enn synoptiske skala, men større skala enn mikroskalaen. Disse ble sett på i en synoptisk sammenheng og har generelt ein lengdeskala på nokre få hundre meter til fleire hundre kilometer og tidsskala på opp til ein dag. Her finn ein også akselerasjonar i horisontal og vertikal vind som resulterer i store Rossbytal og tilhøve som gjer at ein ikkje kan nytta den hydrostatiske tilnærminga og kvasigeostrofisk teori. Kursmaterialet inneheld stoff om frontar, land-sjøbris, gravitasjonsbølgjer, hydraulisk teori, sirkulasjon knytta til orografi, fjell- og dalvind og konvektive vêrsystem. Emnet legg stor vekt på konseptuelle modellar og matematiske utleiingar for å beskrive observerte vêrsystem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har lært å definere og karakterisere mesoskalafenomen
 • har oppnådd forståing av dei fysiske og dynamiske mekanismane som driv mesoskalafenomen
 • har lært nye løysingsteknikkar for atmosfæriske og fysiske problem

Ferdigheiter

Studenten

 • kan skrive maskinkode for å løyse numeriske problem og til å visualisere resultata
 • kan utleie analytiske løysingar på mesoskalaproblem
 • kan presentere og forsvare vitskaplege resultat for ei gruppe
 • kan tolke mesoskala vêr i ein synoptisk samanheng

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle idear for analytiske og (til ei viss grad) numeriske løysingar for eit problem
 • kan formulere problem innanfor eit fysisk og matematisk rammeverk
 • kan presentere og forsvare eigne idear for ei gruppe

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, bachelorgrad i atmosfære, klima, eller havfysikk, eller tilsvarande, inkludert GEOF213 og GEOF220

Tilrådde forkunnskapar

GEOF311 / GEOF310.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av:
2 førelesingar á 2 timar pr. veke
1 rekneøvingar á 2 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Regelmessig oppmøte på rekneøvingar med presentasjon av eigne løysingar. Presentasjon av seminaroppgåve.

Gyldig i to semester: Inneværende og påfølgende semester.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg midtvegseksamen, utgjer 20 % av sluttkarakteren og må vere gjennomført. Gyldig i to semester.
 • Presentasjon av ein vitskapleg artikkel relevant for emnet, tel 20 % av sluttkarakteren og må vere gjennomført. Gyldig i to semester.
 • Munnleg eksamen 45 minuttar, utgjer 60 % av karakteren og må vere bestått.

Grunnet smitterestriksjoner vil vurderingsformen høst 2020 være:

 • Presentasjon av ein vitskapleg artikkel relevant for emnet, tel 20 % av sluttkarakteren og må vere gjennomført. Gyldig i to semester.
 • Munnleg eksamen 45 minuttar, utgjer 80 % av karakteren og må vere bestått.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning i undervisningsåret er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@gfi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Geofysisk institutt

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@gfi.uib.no

Tlf 55 58 28 93