Hjem
Studentsider
Masteremne

Fysisk oseanografi i fjordar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Undervisningssemester

Vår, emnet går kun om nok studentar melder seg
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Legg merke til at det ikke er mogleg å ta GEOF232 og GEOF337 parallelt.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet vil gi studentane praktisk og teoretisk kjennskap til og forståing av sirkulasjonen, energiomsettinga, utvekslingsprosessane og responsen til ytre krefter i fjordar. Feltarbeidet i eit målretta tokt vil gi erfaring i å bruke passande oseanografisk utstyr, i å analysere og rapportere data og i å bruke teorien.

Innhald

Emnet skildrar hovudtrekka til sirkulasjonen, vassmassane, blandinga og energiomsetjinga i fjordar. Ei teoretisk innleiing i roterande hydraulikk i homogene og lagdelte væsker vert støtta av feltarbeid i ein fjord og av sentral vitskapleg litteratur om utvalde tema i fjordfysikk. Vi vil drøfte energirekneskap for estuarin sirkulasjon, utveksling av vatn mellom fjord og kyst, fornying av dei djupe vassmassane, verknaden av tronge sund på tidevatnet, vertikal diffusjon drive av indre bølgjer og hydrografien av utvalde viktige fjordar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kan greie ut om den vanlege lagdelinga og sirkulasjonen i fjordar
  • forstår godt korleis ytre krefter styr fjordsirkulasjonen og kva prosessar som leier til blanding i fjordbasseng
  • veit om metodane til å observera den fysiske oseanografien i fjordar

Ferdigheiter

Studenten

  • beherskar enkle fysiske konsept til å forklare blanding og sirkulasjon i fjordar
  • kan analysere og presentere data frå observasjonar til å skildre den fysiske oseanografien til ein fjord

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår korleis den vertikale blandinga og sirkulasjonen i havet er knytt til vind og tidevatn
  • kan nytte kunnskapen til korleis ein kan nyttiggjere energien i tidevatn og straumar og til korleis spreiinga skjer av ulike produkt frå fiskeoppdrettsanlegg og andre utsleppskjelder
  • kan skrive og leggja fram ein vitskapleg rapport

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i klima-, atmosfære- og havfysikk (kalt Bachelor i meteorologi og oseanografi inntil høst 2017) eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

GEOF310 Turbulens i atmosfærens og havets grenselag, GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi, og GEOF346 Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar eller GEOF331 Tidvassdynamikk, eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

GEOF332: 5 stp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar; 2+1 timar pr. veke
Gruppearbeid 1 time pr. veke Feltarbeid, 5-8 døgn
Litteratur oppgåve: kvar student presenterer ein artikkel
Feltarbeid oppgåve: kvar student presenterer resultater frå tokt, og bidrar til toktrapport

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Regelmessig deltaking på førelesningar. Deltaking på feltarbeid, innlevering og presentasjon av rapport. Presentasjon av ein tildelt vitskapleg artikkel. (Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:studieveileder@gfi.uib.no

studieveileder@gfi.uib.no.

Tlf 55 58 26 04

Eksamensinformasjon