Hjem
Studentsider
Masteremne

Polar oseanografi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOF338
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk om kun norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, ved behov.
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å beskrive sirkulasjon og dynamikk for det sørlege og nordlege polhavet, inkludert Grønlandshavet og Norskehavet. Emna vert diskutert relatert til variasjonar og samanlikna for Arktis og Antarktis.

Innhald:

Emnet skal formidle forståing for dei viktigaste prosessane til termodynamikken for kaldt sjøvatn, teoriar for blanding og danning av tungt sjøvatn, prosessar i grenselaga, frysing av sjøis, smelting av isbremmar, og varmebudsjett for dei to polhava. Prosessane vert diskutert med bakgrunn i naturlege klimavariasjonar og pågåande global oppvarming.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har ein avansert forståing om kva rolle dei to polare hava spelar i for alle verdas hav
 • forstår godt dei viktigaste trekk ved sirkulasjonen i Nordishavet og Sørishavet
 • forstår godt rollen fluksar av ferskvatn spelar, og effekter av lagdeling
 • har avansert kunnskap om avkjøling, frysing av sjøis, smelting av isbremmar, og produksjon av bunnvatn

Ferdigheiter

Studenten

 • beherskar analyse og berekning av fluksar mellom luft, is og hav fluksar og fryshastigheter for sjøis
 • kan forklare og berekne vertikalblanding, konveksjon og danning av tungt vatn
 • kan forklare sirkulasjon og fordeling av vannmassar i dei polare hav
 • kan bruke ein vertikal kolonne modell og analysera og forstå resultat frå denne

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere rolla til dei polare hav under global oppvarming
 • kan lese og legge fram artiklar frå internasjonale tidsskrift
 • kan presentere observasjonar og berekningar som en poster
 • kan skrive ein vitskapleg rapport med riktig bruk av referansar

Krav til forkunnskapar

Bachelor i klima-, atmosfære- og havfysikk (kalt Bachelor i meteorologi og oseanografi inntil haust 2017), eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

GEOF310

Studiepoengsreduksjon

GEOF335: 10 sp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-natuvitskaplege fakultet eller ph.d utdnninga.

Arbeids- og undervisningsformer

4 timar forelesning eller seminar pr. veke, og 2 timar rekneøving eller eksperiment nokre veker.
Forelesingar og rekneverkstad vil variere gjennom semesteret

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta aktivt i ein gruppepresentasjon, delta i poster sesjon med eigen poster, holde innlegg om ein artikkel, delta i to laboratorie eksperiment og skrive ein vitenskapelig rapport basert på ein numerisk modell.
(Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Den vitenskapelige rapporten vil inngå i eksaminasjonen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Geofysisk institutt.

Kontakt studieveileder@gfi.uib.no

Eksamensinformasjon