Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen, samt feltkurs i Bergensområdet.

Mål og innhald

Mål
Strukturgeologi og tektonikk omhandler deformasjon av jordskorpen og litosfæren. Kurset har som mål å introdusere bachelorstudenter for de grunnleggende prinsippene, aspektene og metodene innen strukturgeologi. Det overordnede målet er å gi studentene en god forståelse av hvordan bergarter deformeres innen de ulike nivåene av litosfæren. Studentene vil utvikle en grunnleggende forståelse av hvordan bergarter deformeres ved ulike temperaturer og trykk på ulik skala. Studentene studerer ulike geometrier og strukturer, og lærer hvordan disse kan relateres til duktile og sprø deformasjonsregimer, med hovedfokus på regionalgeologien i Bergen.

Innhold
Kurset inkluderer en grunnleggende innføring i og kvantifisering av spenning og formforandring, geometrisk beskrivelse og klassifisering av sprø og duktile strukturer, inkludert forkastninger og folder i ekstensjons-, strike-slip-, og kontraksjonsregimer, aspekter relatert til reologi av Jordens litosfære ved forskjellige temperatur- og trykkforhold, prosesser relatert til fjellkjededannelse, samt konsentrasjon av deformasjon i skjærsoner. Gjennom ekskursjoner i Bergensområdet vil studentene få praktisk erfaring på en rekke geologiske strukturer. I en rekke øvelser vil studentene lære hvordan en tolker geologiske kart, konstruerer geologiske tverrsnitt og hvordan en plotter og bruker strukturgeologiske data for å løse grunnleggende geologiske problemer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenter vil kunne

 • Vise en grunnleggende forståelse av spenning, formforandring og reologi i Jordens litosfære
 • Forstå hvordan sprø og duktile strukturer, inkludert folder og forkastninger, beskrives og klassifiseres
 • Vite hvordan fjellkjeder og riftbassenger dannes
 • Vite hvordan en leser enkle geologiske kart og geologiske tverrsnitt
 • Forstå grunnleggende begreper innen strukturgeologi og tektonikk med hensyn til geologien i Bergensregionen

Ferdigheiter
Studenter kan

 • Definere spenning og formforandring, og relatere disse til geometrien i foldete og forkastede områder
 • Gjenkjenne ulike strukturer i ulike deformasjonsregimer
 • Måle, plotte og tolke enkle strukturgeologiske feltdata, og kan relatere disse til geologiske kart og profiler
 • Diskutere aspekter i strukturgeologi og tektonikk med hensyn til den lokale geologien i Bergen

Generell kompetanse
Studenter skal kunne

 • Utføre grunnleggende strukturgeologisk feltarbeid
 • Forstå og evaluere enkle strukturgeologiske data fra rapporter, kart og publikasjoner
 • Delta i enkle diskusjoner om strukturgeologi og tektonikk
 • Vite hvordan strukturgeologiske data skal dokumenteres i en skriftlig rapport

Krav til forkunnskapar

GEOV101 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Førelesningar, 2 timar/veke
 • Øvingar med veileding, 2 timar/veke
 • 3 dager feltarbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i alle øvingar og feltkursa. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Øvingar, 20% av endeleg karakter
 • Avsluttande skriftleg eksamen (4 timar), 80% av endeleg karakter

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Karakterskala bestått/ikkje bestått i staden for A-F

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler; millimeterpapir, kalkerpapir, steronett, tegnestift

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL104

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. Ved eventuell tidleg eksamen i påfølgjande semester vil resultatet frå dei andre vurderingsdelane stå. Disse kan ikkje tas opp igjen, i semester utan undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Oppgåver, rapport og skriftlig skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   15.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen